Kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP.
KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA ZA 2020 - ZMIANA TERMINÓW
Uchwała nr 169.

Uchwała nr 174.

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA ZA 2020 W JEDNOSTKACH OSP

Uchwała.

Uchwała Nr 42/XU2020
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP


Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4. 6 I 9 statutu Związku OSP RP. Zarząd Główny Związku OSP RP postanawia:

§1

Rozpocząć kampanię sprawozdawczo-wyborczą przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP z dniem 1 stycznia 2021 roku.

§2

Przyjąć do stosowania .Założenia organizacyjno-programowe kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP*
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

W zależności od zmian stopnia natężenia zagrożenia rozprzestrzeniania się na terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzanych przez władze państwowe,
z tym związanych, nowych regulacji prawnych, upoważnić Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP do przesuwania terminów przewidzianych w .Założeniach (...)*. powołanych
w § 2. na wiosnę i lato 2021 r.

§4

1. Zarekomendować OSP oraz władzom oddziałów ZOSP odbywanie walnych zebrań członków OSP oraz zjazdów i posiedzeń władz oddziałów Związku w trybie uregulowanym w przepisach art. 10 ust 1a-1e ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

2. Zobowiązać Zarząd Wykonawczy Związku do rozpropagowania wśród OSP i struktur organizacyjnych ZOSP RP narzędzi informatycznych pozwalających na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej do transmisji obrad posiedzeń gremiów społecznych w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, umożliwiających wypowiadanie się w toku obrad oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia; w szczególności, do których to
narzędzi prawa przysługują firmie Google.

§5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia

Prezes Zarządu Głównego
Związku OSP RP

Waldemar Pawlak

Rzporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 - Zakazy i ograniczenia COVID-19 w odniesieniu do OSP i ZOSP RP [ aktualizacja: pon., 2020-11-30 16:33 ]

    Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091) w okresie od 28 listopada do 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 (dotyczy zgromadzeń organizowanych na podstawie przepisów Prawo o zgromadzeniach) zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych (§ 26 ust. 11 pkt 1). Należy przez to rozumieć spotkania i zebrania związane z bieżącą realizacją celów podmiotu. W przypadku OSP będą to zebrania członków OSP (ratowników) związane z działalnością ratowniczą, jak również posiedzenia zarządów OSP odbywane w tym samym celu. W przypadku ZOSP RP będą to np. zebrania pracowników związane z bieżącym wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Powyższego zakazu nie stosuje się w szczególności do (§ 26 ust. 12 pkt 1, 6, 7):

- szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych,
- szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego,
kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
   Posiedzenia władz stowarzyszeń (poza posiedzeniami zarządów) nie mogą być traktowane jako spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe. Tym samym nie mogą odbywać się w formie spotkań fizycznych. Posiedzenia władz statutowych stowarzyszeń mogą odbywać się w sposób zdalny (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) - art. 10 ust. 1a-1e ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

    Związek rekomenduje do przeprowadzenia zebrań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej aplikację Google Meet. Na mocy porozumienia między Związkiem a Google aplikacja dla naszej organizacji i jej członków jest bezpłatna. Więcej informacji o sposobie jej użycia znajduje sie pod linkiem: http://www.zosprp.pl/?q=content/google-meet

     Chcemy pomóc druhom w organizacji takich spotkań. W tym celu powołaliśmy koordynatorów wojewódzkich i przeszkoliliśmy ich w zakresie organizacji spotkań w zebrań w trybie zdalnym (obecnie szkolimy koordynatorów ze szczebla powiatu).

Kontakt z koordynatorem po wypełnieniu formularza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhFlObdHm9Ru3tgnkCHDo9FBAkk-BkVVb11Gx5WaxoSCD-ow/viewform

DO POBRANIA
  • Założenia organizacyjno-programowe

DRUKI DLA OSP - DO POBRANIA [PLIK ZIP] >>> INFORMACJA ZBIORCZA ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO >>>
DRUKI DLA ZOM/G OSP - DO POBRANIA [PLIK ZIP] >>> NARZEDZIA DO PRACY ZESPOŁOWEJ >>>
RELACJE Z ZEBRAŃ W JEDNOSTKACH OSP - LINKI
wstecz