Zjazd Oddziału Gminnego w Rzezawie - Łazy - 25.09.2021

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W RZEZAWIE - ŁAZY - 25.09.2021

    25 września 2021 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Otwarcia dokonał druh Krzysztof Kołodziej. Przywitał zebranych i zaproszonych gości: wójta gminy Rzezawa Mariusza Paleja, przewodniczącą Rady Gminy Rzezawa Barbarę Kwiecińską oraz zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni Piotra Gadowskiego.
    Po wybraniu przez delegatów przewodniczącego Zjazdu przedstawiony został porządek oraz regulamin, które jednogłośnie zatwierdzono.
    Po wyborze komisji zjazdowych: mandatowej, uchwał i wniosków, wyborczej oraz skrutacyjnej, Druh Krzysztof Kołodziej - przewodniczący zjazdu złożył sprawozdanie za lata 2016-2020 z działalności kończącego kadencję Zarządu.
    Po wysłuchaniu sprawozdania głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ustępującego Zarządu - Bernadetta Zaręba, przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za okres kadencji. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
     W trakcie obrad Zjazdu wójt gminy Rzezawa Mariusz Palej podziękował druhom za nienaganną, oddaną i często pełną wyrzeczeń służbę. Szczególne podziękowania skierował dla druhów za włączenie się do walki z COVID 19. Podziękował również Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Bochni za wsparcie i pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na zakup wyposażenia i remonty remiz OSP.
    W dalszej części przemówienia przedstawił druhom zadania, jakie zostały zrealizowane i jakie wydatki poniosła Gmina Rzezawa na ochronę przeciwpożarową i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Poinformował, iż z budżetu Gminy Rzezawa w latach 2016-2020, biorąc pod uwagę również rok bieżący, wydatkowano ok. 2 500 000,00 zł.
    Na koniec Wójt Gminy poinformował strażaków, że czyni starania razem z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bochni o włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okulicach do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Pokreślił, iż jest to poważne wyzwanie, gdyż wymaga doposażenia jednostki w sprzęt i wykonania gruntownego remontu remizy. Obecni na Zjeździe, Przewodnicząca Rady Gminy Rzezawa - Barbara Kwiecińska oraz zastępca Komendanta PSP w Bochni - Piotr Gadowski skierowali do druhów słowa podziękowania za trud, wysiłek i poświęcenie oraz gotowość niesienia pomocy.
    Po wystąpieniach przystąpiono do wyboru nowego zarządu oraz delegatów i przedstawicieli na Zjazd Oddziału Powiatowego., 
Zebranie zakończyło się strażackim poczęstunkiem przygotowanym przez druhów z OSP Borek.

Zjazd Oddziału Gminnego w Rzezawie - Łazy - 25.09.2021 r. Zjazd Oddziału Gminnego w Rzezawie - Łazy - 25.09.2021 r.
Zjazd Oddziału Gminnego w Rzezawie - Łazy - 25.09.2021 r. Zjazd Oddziału Gminnego w Rzezawie - Łazy - 25.09.2021 r.

Zjazd Oddziału Gminnego w Rzezawie - Łazy - 25.09.2021 r.

Źródło: https://www.facebook.com/OSP-%C5%81azy-401849779907648/

[wstecz] [kampania]