VI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 23.10.2021

VI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W ŻEGOCINIE - 23.10.2021

     Ze względu na epidemię Covid-19 VI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie odbył się dopiero w październiku 2021 roku. Delegaci z wszystkich gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wybrani na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych, spotkali się w sali Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, aby podsumować miniony okres, poddać się absolutoryjnej ocenie, wybrać nowe władze i podjąć uchwałę programową na kolejną kadencję (2021 - 2025), a także wybrać delegatów na Zjazd Powiatowy oraz wskazać przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego w Bochni.
    Oprócz delegatów (89 procentowa frekwencja) i przedstawicieli z wszystkich pięciu jednostek OSP działających na terenie każdego sołectwa, na zebranie przybyli zaproszeni goście: poseł Stanisław Bukowiec (również strażak OSP), Łukasz Łach - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego, Wicestarosta Bocheński - Ryszard Drożdżak, Komendant Powiatowy PSP w Bochni - mł. bryg. Robert Cieśla, przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie - Grzegorz Gołąb, Wójt Gminy Żegocina - Wojciech Wrona,  proboszczowie parafii Łąkta i Żegocina.
   Otwarcia Zjazdu, odbywanego w 100. rocznicę utworzenia Związku OSP RP, dokonał Prezes ustępującego Zarządu Jerzy Błoniarz. W słowie wstępnym przypomniał warunki, w jakich przyszło działać w minionej kadencji, wymienił Zmarłych w tym czasie Druhów, których pamieć uczczono chwilą ciszy.

    Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali Tadeusza Starego, a na sekretarza zebrania Wojciecha Kępę (obaj z OSP w Łąkcie Górnej). Do prezydium zaproszono przybyłych gości. Wybrano także cztery komisje zjazdowe: mandatową, wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.
    Przed rozpoczęciem zasadniczej części obrad odbyła się ceremonia wręczenia strażackich odznaczeń oraz podziękowań od Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP. Najwyższym z odznaczeń Złotym Znakiem Związku został udekorowany druh Zdzisław Wrona z OSP w Łąkcie Górnej oraz nieobecny na zeraniu druh senior - Władysław Zatorski.
    Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali druhowie: Józef Adamczyk – OSP Łąkta Górna i Robert Jędrzejek – OSP Rozdziele; srebrny: Dariusz Wrona – OSP Żegocina, Mikołaj Giza – OSP Bełdno; brązowy: Piotr Szewczyk s. Stanisława – OSP Rozdziele, Waldemar Ptak – OSP Łąkta Górna, Przemysław Gąsiorek – OSP Bytomsko, Paweł Jachymczak – OSP Bełdno, Aleksander Grabowski – OSP Bełdno (nie wszyscy byli obecni na zebraniu). Odznaki "Wzorowy Strażak" oytzymali druhowie: Jajecznica Paweł – OSP Żegocina, Justyna Jajecznica – OSP Żegocina, Grzegorz Kępa – OSP Łąkta Górna, Paruch Dominik – OSP Bytomsko, Piotr Świerczek – OSP Rozdziele, Łukasz Giza – OSP Bełdno. Honorową odznakę "Zasłużonym dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej" otrzymali druhowie: Szewczyk Czesław – OSP Rozdziele, Tadeusz Bobowski – OSP Rozdziele, Jan Mróz – OSP Żegocina, Tadeusz Stary – OSP Łąkta Górna, Ignacy Rożnowski – OSP Bytomsko.

    Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego podziękował specjalnymi okolicznościowymi dyplomami, które wręczył dużej liczbie osób, w tym ustępującym członkom zarządu Oddziału Gminnego, księżom, gościom, strażakom - seniorom, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy. 
    Przewodniczący Zjazdu - druh Tadeisz Stary kontynuował Zjazd zgodnie z przyjętym Regulaminem Zjazdu i porządkiem obrad. Sprawozdanie z działalności w kadencji 2016 - 2021 złożył Prezes ustępującego Zarządu Gminnego Oddziału - Jerzy Błoniarz. Pełna treść sprawozdania - link. Podawane informacje były uzupełniane komputerową prezentacją przygotowana przez Tadeusza Olszewskiego. Delegaci i zaproszeni goście dowiedzieli się jakie działania prowadzili w minionej kadecji strażacy, jak poprawiło się wyposażenie w sprzęt i umundurowanie, jakie były źródła finansowania gminnych OSP, jak wygląda obecnie stan osobowy jednostek i ich wyposażenie. Wskazał na zagrożenia, w tym próby dokonania zmian ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, spadek zainteresowania pracą z drużynami młodzieżowymi (na początku kadencji były cztery, na końcu tylko dwie).
  
Zebrani wysłuchali także sprawozdania Gminnej Komisji Rewizyjnej przedłożone przez kek przewodniczącego Zdzisława Wronę. Komisja działalność Zarządu oceniła wysoko i wniosła o udzielenie mu absolutorium.
    W dyskusji głos zabierali głównie zaproszeni goście: poseł Stanisław Bukowiec, Wicestarosta Bocheński - Ryszard Drożdżak, Komendant PSP w Bochni - mł. bryg. Robert Cieśla, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina - Grzegorz Gołąb, Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych - ks. Stanisław Szczygieł. W swoich wystąpieniach koncentrowali się na gratulacjach i podziękowaniach, ale mówili także o aktualnej sytuacji w strażach pożarnych, w tym o propozycji zmian zawartej w projekcie nowej ustawy o OSP. 
   
Łukasz Łach przekazał nagrodę (podnośnik) za dobrą współpracę z Zarządem Wojewódzkim ZOSP RP w Krakowie. Poinformował także o przekazaniu do każdej jednostki sadzonek dębów, co jest związane z akcją „100 drzew na 100-Lecie Związku OSP”. Prosił, aby posadzić je podczas okolicznościowego strażackiego apelu.
    Za społeczną służbę podziękował strażakom także Wójt Żegociny Wojciech Wrona. Przedstawił wkład samorządu w rozwój jednostek OSP, wyraził wdzięczność wszystkim, którzy wspierali jego wysiłki na rzecz poprawy bazy i wyposażenia jednostek OSP. Szczególne podziękowania wyraził wobec ustępującego Komendanta Gminnego Janusza Stańdo.  
     Jednogłośną uchwałą delegaci udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium, a następnie w głosowaniu jawnym wybrali nowy, powiększony do 14 osób Zarząd Gminnego Oddziału i Gminną Komisję Rewizyjną, a także dwóch delegatów na Zjazd Powiatowy (wybrano: Wojciecha Wronę i Tadeusza Starego). Podczas przerwy Zarząd ukonstytuował się następująco: prezes -  Jerzy Błoniarz, Wiceprezes: ks. Stanisław Szczygieł, Wiceprezes: Tomasz Janiczek, Komendant Gminny: Mikołaj Giza, Sekretarz: Władysław Stach, Skarbnik: Grzegorz Jędrzejek, Członek Prezydium: Józef Grabiarz, Członkowie Zarządu: Katarzyna Kaszuba, Tadeusz Bobowski, Robert Jędrzejek, Janusz Stańdo, Tadeusz Stary, Jarosław Kłusek. Na swoich przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrali: ks. Stanisława Szczygła oraz Jerzego Błoniarza. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący: Sylwester Bobowski - przewodniczący, Marcin Waligóra - wiceprzewodniczący, Zenon Gąsiorek - sekretarz.
    W kolejnym punkcie obrad Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Powiatowy (Wojciech Wrona, Tadeusz Stary), a następnie przyjął m. in. uchwałę programową na kadencję 2021 - 2025, która wskazuje nowemu Zarządowi główne kierunki działania na kolejną kadencję. Przed nowym Zarządem kolejne zadania, m. in. włączenie OSP Rozdziele do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Żegocinie i Rozdzielu.

    Życzymy nowemu Zarządowi wielu kolejnych sukcesów, dobrych pomysłów, sprawnego kierowania gminnym ruchem strażackim i tego, aby w pełni udało się zrealizować zadania programowe, słowa zawarte w strażackiej przysiędze oraz hymnie OSP pt. "Rycerze Floriana".

Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie  - kadencja 2021 - 2025.
Nowy Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie   - kadencja 2021 - 2025.
GALERIA FOTOGRAFICZNA >>> RELACJA WIDEO >>>
SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2016-2021 >>> UCHWAŁA PROGRAMOWA NA KADENCJĘ 2021-2025 >>>

[wstecz]