Zebranie sprwozdawczo-wyborcze w OSP Rozdziele - 05.06.2021 r.
OSP ROZDZIELE - ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE - 05.06.2021

    

   Ochotnicza Straż Pożarna w Rozdzielu swoje zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyła w dniu 5 czerwca 2021 roku, z udziałem 19 członków jednostki. Rozpoczęło się o godzinie 17.00, zaraz po tym, jak nad okolica przeszła gwałtowna burza z ulewą i gradem. Tym razem druhowie nie musieli wyjeżdżać na akcję ratowniczą, więc zebranie przebiegło szybko i sprawnie. Poprowadził je Prezes ustępującego Zarządu - Druh Tadeusz Bobowski. Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście: Druh Jerzy Błoniarz - członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Krakowie i jednocześnie Prezes ZOG ZOSP RP w Żegocinie, Druh Tadeusz Olszewski - Sekretarz ZOP ZOSP RP w Bochni, Grzegorz Gołąb - Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie, Wójt Gminy Żegocina - Wojciech Wrona, Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie - Janusz Stańdo. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji oraz przyjęciu porządku obrad, zgromadzeni wysłuchali sprawozdań: Zarządu (przedstawił je Druh Władysław Stach), sprawozdania finansowego (druh Sylwester Bobowski) i Komisji Rewizyjnej (druh Jerzy Pławecki). Następnie przedstawiono propozycje planów pracy na 2021 rok i planu finansowego. Przegłosowano także absolutorium dla ustępujacego Zarządu.
    Następnie Komisja Wyborcza i Skrutacyjna przeprowadziły jawne wybory do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wszyscy kandydaci uzyskali komplet głosów. W skład Zarządu wybrano 7 druhów, w skład Komisji Rewizyjnej - 3. Podczas ogłoszonej przerwy: nowy zarząd i komisja rewizyjna ukonstytuowały się następująco: a) Zarząd - Prezes - Tadeusz Bobowski, Wiceprezes - Naczelnik - Władysław Stach, Z-ca Naczelnika - Robert Jedrzejek, Wiceprezes - Czesław Szewczyk, Sekretarz - Mateusz Wolak, Skarbnik - Sylwester Bobowski, gospodarz - Janusz Pławecki; b) Komisja Rewizyjna: Przewodniczący- Jerzy Pławecki, Wiceprzewodniczący - Stanisław Szewczyk, sekretarz - Piotr Świerczek. Wybrano także delegatów na zjazd gminny (druhów: Tadeusza Bobowskiego,Władysława Stacha, Roberta Jędrzejka, Sylwestra Bobowskiego) oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (druhów: Tadeusza Bobowskiego, Władysława Stacha, Roberta Jędrzejka).
   Kolejnymi uchwałami przyjęto plan pracy na 2021 rok (w nim m. in. przebudowa kuchni, zakup umundurowania i prądownic) i plan finansowy na 2021 r.
   Prowadzący obrady druh Tadeusz Bobowski, już jako Prezes nowej kadencji, podziękował za zaufanie i wybór. Zapowiedział, że jednostkę czeka wiele pracy. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę z samorządem gminy i innymi jednostkami. Następnie poprosił gości o zabranie głosu. Przemawiali wszyscy, gratulując wyboru władzom jednostki, dziękując za współpracę i zaangażowanie (zwłaszcza w prace społeczne) i udział w akcjach (w roku 2020 było ich 11, w tym 6 wyjazdów do pożarów). Obiecano także pomoc. Uczynił to m. in. Druh Jerzy Błoniarz, który przypomniał trudne początki jednostki, budowę remizy, rozdzielskie rody strażackie. Obiecał pomoc w pozyskaniu środków i samochodu. W końcowej części przedstawił stanowisko ZG i ZW w sprawie propozycji nowej ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Kolejni mówcy wyrażali uznanie dla jednostki, liczebności członków, wśród której jest dużo młodzieży. Druh Tadeusz Olszewski zachęcił do zgłoszenia się do projektu "Jestem mały wiem więcej" oraz do utworzenia drużyny młodzieżowej, składającej się z uczniów szkoły podstawowej, do prowadzenia kroniki strażackiej i do troski o druhów - seniorów.
   Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania zamknął obrady.

Zebranie sprwozdawczo-wyborcze w OSP Rozdziele - 05.06.2021 r. Zebranie sprwozdawczo-wyborcze w OSP Rozdziele - 05.06.2021 r.
Zebranie sprwozdawczo-wyborcze w OSP Rozdziele - 05.06.2021 r. Zebranie sprwozdawczo-wyborcze w OSP Rozdziele - 05.06.2021 r.
Zebranie sprwozdawczo-wyborcze w OSP Rozdziele - 05.06.2021 r. Zebranie sprwozdawczo-wyborcze w OSP Rozdziele - 05.06.2021 r.
Zebranie sprwozdawczo-wyborcze w OSP Rozdziele - 05.06.2021 r. 20210605- Zarząd OSP Rozdziele na kadencję 2021-2025.

Zebranie sprwozdawczo-wyborcze w OSP Rozdziele - 05.06.2021 r.

Opracowanie i fotorelacja: Tadeusz Olszewski

[wstecz]