Zasłużeni strażacy pwiatu bocheńskiego.

PISZEMY BIOGRAMY ZASŁUŻONYCH STRAŻAKÓW

    Czas płynie nieubłaganie. Z naszej pamięci coraz więcej faktów ulega zapomnieniu lub ograniczeniu. Wśród wielu spraw, o których zapominamy, jest pamięć o zasłużonych strażakach i ich dokonaniach.
    Z inicjatywy Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - Komendanta Powiatowego PSP w Bochni - Druha Krzysztofa Kokoszki, powstał projekt spisania biogramów zasłużonych strażaków powiatu bocheńskiego. W związku z tym Zarząd przesłał do wszystkich oddziałów gminnych i miejskich pismo z prośbą o przygotowanie takich biogramów.
    W pierwszej kolejności prosimy o opracowanie biogramów Druhów wyróżnionych najwyższymi strażackimi odznaczeniami i medalami, tj. Złotymi Znakami Związku oraz Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza.
   Od razu wyjaśniamy, że nasza prośba dotyczy zarówno osób żyjących oraz osób zmarłych, którę otrzymały tylko Złoty Znak Związku jak i Złoty Znak Związku i Medal Honorowy im. B. Chomicza, lub sam Medal Honorowy im. B. Chomicza. Jednocześnie prosimy, aby po każdym nowym przypadku wręczenia wspomnianych wyróżnień od razu opracowywać taki biogram i przesyłać go do Zarządu Oddziału Powiatowego oraz koordynatora projektu.
   Poniżej publikujemy podstawowe informacje na temat metodologii pisania biogramów, podajemy linki do przykładowych biogramów oraz umożliwiamy pobranie kwestionariusza - ankiety, wg której należy biogramy opracować i w formie pisemnej przesłać na adres ZOP ZOSP RP w Bochni, a w formie elektronicznej, wraz z dołączonymi zdjęciami, na adres e-mail koordynatora projektu - druha Tadeusz Olszewskiego.
   Biogramy będą prezentowane w serwisie internetowym ZOP ZOSP RP w Bochni, a w przyszłości - być może - zostanie napisana książka o zasłużonych strażakach powiatu bocheńskiego, uwzględniająca także biogramy innych strażaków, którzy wspomnianych wyróżnień nie otrzymali, ale mają bardzo duże zasługi dla rozwoju strażackiego ruchu.

Co to jest biogram ?
    Biogram to zwięzły życiorys w encyklopedii (słowniku, leksykonie), zawierający podstawowe informacje o życiu, dokonaniach, twórczości przedstawianej osoby.

Jak pisać biogramy ?
   1. Kryteria doboru postaci:
    W naszym przypadku podstawowym kryterium jest dziąłalność w ochotniczych strażach pożarnych, zarówno w przesżłości, jak i obecnie.

  
2. Źródła informacji:
    Autorzy biogramów winni uwzględnić w miarę możliwości wszelkie źródła zawierające informacje o postaci, będącej tematem opracowania. W pierwszej kolejności należy wykorzystać spisane życiorysy, ankiety personalne, legitymacje, wnioski o odznaczenia, dokumentację zarządów jednostek, wspomnienia lub już istniejące opracowania dotyczące postaci.  Uzupełniających informacji mogą dostarczyć artykuły lub wzmianki w prasie codziennej, wspomnienia pośmiertne i nekrologi. Jeśli to możliwe, należy nawiązać kontakt z rodziną, aby materiał przejrzała, uzupełniła i zapobiegła błędom. To samo odnosi się do bliskich współpracowników i przyjaciół opisywanej osoby.

  
3. Struktura biogramu:
    Istotną sprawą jest, aby wszystkie biogramy miały podobną strukturę. Biogram powinien składać się z następujących części: hasła, opisu bieg życia postaci oraz wykazu dokumentacji. Hasło zawiera nazwisko, imię (imiona), daty ramowe (lata) życia oraz określenie zawodu (w przypadkach pracy wPSP także stopień). Bieg życia. Należy uwzględnić w nim w miarę możliwości takie dane, jak:
a) Dzień, miesiąc i miejsce urodzenia. 
b) Rodziców, tzn. imię ojca, lata życia i wykształcenie lub zawód (stanowisko).
c) Wychowanie i wykształcenie (ukończone szkoły, zdobyte uprawnienia zawodowe).
d) Działalność w OSP i związki z organizacją. 
e) Działalność zawodową i społeczną, funkcje, stanowiska i twórczość danej osoby,   ważniejsze nagrody i odznaczenia, podstawowe fakty z życia osobistego, zwłaszcza te, które miały wpływ na działalność publiczną.
f) Dokładną datę i miejsce śmierci oraz ewentualnie miejsce pochowania.
 
    4
. Dokumentacja:
a. Dokumentacja składa się z części bibliograficznej, wskazówek archiwalnych i rękopiśmienniczych oraz wymienienia osób żyjących, od których uzyskano informacje.
b) Bibliografia zawiera opracowania, wydawnictwa źródłowe i wzmianki prasowe, które stanowią podstawę dokumentacyjną życiorysu. 

  
5. Sposób opracowania życiorysu:
a) Bieg życia należy w zasadzie przedstawić chronologicznie. Można jednak zastosować inną konstrukcję, o ile posłuży ona do wydobycia wyraźniejszej sylwety danej osoby. Odnosi się to zwłaszcza do życiorysów osób o równoczesnej wielostronnej działalności (naukowej, artystycznej, politycznej itp.)
b) Najważniejsze fakty należy datować dokładnie (dzień, miesiąc, rok), przy mniej ważnych wystarczy podać rok, ewentualnie miesiąc i rok.
c) W życiorysach należy trzymać się zawsze stylu rzeczowej informacji.
d) Tytuły ważniejszych prac, np. dział naukowych, literackich, artystycznych czy ról aktorskich, powinny być wymienione w toku życiorysu i powiązane z jego przebiegiem, a nie wyodrębnione w rodzaj bibliograficznego zestawienia. 
e)  Autor artykułu posługując się cytatem (co należy stosować oględnie i oszczędnie), powinien zaznaczyć w dokumentacji przy pozycji, z której został on wyjęty: [cytat].
j) Artykuły powinny być napisane zwięźle, bez frazeologii. Podstawowym postulatem jest oszczędność słowa. Należy unikać czasu teraźniejszego. Zdania powinny być pełne.

   
6. Porządek i sposób układania wskazówek umieszczonych w dokumentacji:
a) W dokumentacji należy podawać wskazówki: a) bibliograficzne, b) archiwalne i rękopiśmiennicze, c) informacje zaczerpnięte przez autora od osób żyjących.
b) Przy informacjach od osób żyjących należy wskazać imię i nazwisko informatora (z zaznaczeniem pokrewieństwa z daną postacią lub okoliczności jej poznania, np. druh z jednostki OSP).

    Redakcja prosi o udostępnienie zdjęcia (zdjec) postaci. Najlepiej jeśli byłoby to zdjęcie typu tzw. wizytowego lub legitymacyjnego z okresu aktywnej działalności, dobrze jeśli byłoby to zdjęcie w mundurze. Ewentualnie  prosimy o kilka zdjęć do wyboru. Po zeskaniowaniu zwrot gwarantowany; można je też samodzielnie zeskanować i przesłać na podany powyżej adres. Przy robieniu zdjęć aktualnych w mundurze prosimy pamiętać o Regulaminie umundurowania i noszenia odznak i medali.

   
7. Oświadczenie:
    Autorzy biogramów proszeni są o załączenie oświadczeń o następującej treści:  Wyrażam zgodę na publikację opracowanego przez mnie biogramu oraz opracowanie redakcyjne tekstu. Rezygnuję z honorarium autorskiego z tytułu wydania go drukiem.

PRZYKŁADY OPRACOWAŃ INNY PRZYKŁAD ANKIETA DO POBRANIA

OTRZYMANE BIOGRAMY >>>

[wstecz]