I. POWIATOWY ZJAZD ZOSP RP W BOCHNI - 20.10.2001

Zjazd odbył się w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni.

Goście Zjazdu:
Kazimierz Sady - członek ZG ZOSP RP w Warszawie
Stanisław Madej - zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie
Tadeusz Orzechowski - Komendant Powiatowy Policji
Tadeusz Rzepecki - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni
Władysław Lalik - Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu i Małopolski. Na Zjeździe było obecnych 34 delegatów z wszystkich gmin powiatu (frekwencja 84%).
     Listy do uczestników zjazdu przysłali: Waldemar Pawlak - Prezes ZG ZOSP RP, Wiesław Woda - poseł, członek ZW ZOSP w Krakowie.
    - Ochotnicze Straże Pożarne to w tej chwili największa liczebnie i najbardziej sprawna organizacja działająca w powiecie - powiedział na wstępie Prezes Zarządu Powiatowego Ludwik Węgrzyn. Powitał przybyłych gości, członków ustępującego Zarządu i delegatów oraz zaproponował na Przewodniczącego Zjazdu Leopolda Grabowskiego.

     Na Przewodniczącego Zjazdu (prowadzącego obrady) delegaci wybrali Leopolda Grabowskiego. Rozpoczynając obrazy Leopold Grabowski powiedział: - Dwa lata temu powołano Tymczasowy Zarząd Powiatowy. Teraz nadeszła pora wybrać Zarząd na pełną kadencję.
    Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w grudniu 2000 r. członka Zarządu Powiatowego Leopolda Kaczmarczyka z Nowego Wiśnicza.
      Do Prezydium Zjazdu wybrano dodatkowo: Krystynę Buczek, Tadeusza Cichonia.
   Na początku obrad wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Otrzymali je:
-    Złoty Znak Związku - Władysław Lalik z Baczkowa i Jan Majka z Nowego Wiśnicza.
-    Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla Pożarnictwa": - Jan Kulig z Łapanowa i Tadeusz Cichoń z Bochni.
-    Pamiątkowe dyplomy od Zarządu Powiatowego: Andrzej Michałek z Lipnicy Górnej za 50-letnią pracę w OSP, Tadeusz Olszewski - za osobiste zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej.
     Potem  sprawozdanie złożył Prezes ustępującego Tymczasowego Zarządu Powiatowego Ludwik Węgrzyn. Główne tezy sprawozdania:
-    Zarząd Tymczasowy został powołany 28 września 1998 roku,
-    W powiecie działa: 71 jednostek OSP, 8 zarządów gminnych i 1 miejski
-    Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należy 9 jednostek (OSP Królówka, Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Żegocina, Trzciana, Wola Drwińska, Rzezawa, Tarnawa, Łapanów)
-    Liczba członków OSP w powiecie - 1958
-    Najwięcej z nich (1261) to strażacy w przedziale wiekowym 25 - 50 lat.
-    W OSP na terenie powiatu jest tylko 28 kobiet
-    Jest 30 jednostek OSP typu M-1 (jedna motopompa), 30 typu S-1 (jeden samochód), 7 - S 2, 3 typu S-3, 1 typu S 4.

Delegaci z gminy Nowy Wiśnicz.
Ceremonia wręczania odznaczeń. W imieniu odznaczonych i wyróżnionych podziękował druh Jan Kulig.
Goście I Zjazdu Powiatowego. List od Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka odczytał druh prezes Ludwik Węgrzyn.
Sprawozdanie z działalności Tymczasowego Zarządu Powiatowego składa druh Ludwik Węgrzyn. O współpracy ze strażakami - ochotnikami mówił Z-ca Kom. Pow. PSP w Bochni - kpt. Tadeusz Rzepecki.
Wśród gości byli wójtowie gmin - też strażacy. Głosowanie.
Wybory władz powiatowych - były tajne. Dyskusja.
Ogłoszenie wyników wyborów. Gratulacje dla nowego Prezesa od Kazimierza Sady z ZG ZOSP RP.

     Główne problemy strażaków z OSP:
-    wzrasta ilość interwencji ochotników, a wiele sprzętu jest przestarzałego (udział jednostek OSP spoza KSRG w działaniach ratowniczych na terenie powiatu: 1999 r. 54, 2000 - 69, 01.09.2001 - 111)
-    coraz częściej zdarzają się klęski żywiołowe.
Osiągnięcia Zarządu Powiatowego:
-    systematyczne odbywanie posiedzeń zarządu,
-    podjęcie działań nad spisaniem historii ruchu strażackiego na Bocheńszczyźnie (pracę pisze studentka Akademii Pedagogicznej Bogumiła Paprota (promotor prof. Jacek Chrobaczyński)
-    przeprowadzenie konkursów dla młodzieży (dwukrotnie powiatowe eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom", konkurs plastyczny) oraz konkursu kronik,
-    przeprowadzenie w sierpniu 2000 roku I Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Nowym Wiśniczu
-    wydanie kalendarza na rok 2001,
-    dobra współpraca z Państwową Strażą Pożarną i samorządami gminnymi
     Władysław Pawłowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności Zarządu Powiatowego i przedstawiła wniosek o udzielenie Tymczasowemu Zarządowi Powiatowemu ZOSP w Bochni absolutorium.
     Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Tadeusz Rzepecki przedstawił zebranym informację, będącą analizą działań ratowniczych w latach 1999-2001 i oceniająca współpracę PSP z OSP.
Główne tezy:
-    wzrosła liczba działań ratowniczych:
1999 - 332 (w tym 152 pożary, 172 miejscowe zagrożenia i 8 alarmy fałszywe)
2000 - 408 (140 pożarów, 253 miejscowe zagrożenia, 15 alarmów fałszywych)
2001 (do 30.09) - 421 (129 pożarów, 281 miejscowych zagrożeń, 11 fałszywych alarmów - głównie miasto Bochnia). Ubywa więc pożarów, przybywa miejscowych zagrożeń i fałszywych alarmów.
-    ilość interwencji w ciągu 3 lat wzrosła o 32 %. Najczęściej interweniowali strażacy-ochotnicy KSRG z OSP (dane z okresu 01-09.2001) Tarnawa - 44 (ujęto wyjazdy karetki OSP), OSP Rzezawa - 29, OSP Nowy Wiśnicz - 20.
-    Spoza KSRG - strażacy OSP wzięli udział w następującej ilości zdarzeń: 199 - 54, 2000 - 69, 01-09.2001 - 111 (to dobitnie świadczy o tym, jak są potrzebne).
-    W tym okresie nie odnotowano żadnych wypadków członków OSP podczas usuwania skutków zdarzeń
-    Coraz częściej zdarzenia wymagają użycia sprzętu specjalistycznego,
-    Następuje duży wzrost zagrożeń na terenach wiejskich.

    Następnie w głosowaniu tajnym (uchwała zebrania) wybrano Zarząd Powiatowy ZOSP RP w BOCHNI. W jego skład weszli:
a) strażacy wybrani przez Zjazdy Gminne (automatyczne wejście do Zarządu Powiatowego). Są to: Cichoń Tadeusz - Bochnia miasto, Gumuliński Jan - Bochnia gmina, Kular Andrzej - Drwinia, Włodarczyk Jan - Lipnica Murowana, Kulig Jan - Łapanów, Gaworczyk Stanisław - Nowy Wiśnicz, Kołodziej Krzysztof - Rzezawa, Zatorski Franciszek - Trzciana, Grabowski Leopold - Żegocina.
b) wybrani spośród 11 kandydatów zgłoszonych z sali: Węgrzyn Ludwik, Kowalski Władysław, Piwowarczyk Jan, Olszewski Tadeusz, Nowak Mieczysław, Baniak Władysław. Razem 15 osób.

     W czasie przerwy, na swym pierwszym posiedzeniu członkowie ZP wybrali tylko Prezesa Zarządu Powiatowego - Ludwika Węgrzyna. Pozostałe osoby funkcyjne zostaną wyłonione na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatowego. Wybrano także Komisję Rewizyjną ZPZOSP RP w Bochni w składzie: Sądel Edward - przewodniczący, Śmietana Józef - członek KR, Nowak Jerzy - członek KR.
    Podczas Zjazdu głos zabrał Kazimierz Sady z Zarządu Głównego ZOSP w Warszawie.
Tezy wystapienia:
-    zjazd podsumował 2-letnią kadencję strażackich władz powiatowych,
-    na duże osiągnięcia Zarządu Powiatowego zapracowały także wszystkie jednostki OSP
-    cieszy fakt osobistego zaangażowania władz samorządowych (burmistrzów, wójtów) w ruchu strażackim,
-    cieszy bardzo dobra współpraca OSP z PSP,
-    OSP maja jeszcze spore braki w wyposażeniu - jest to spowodowane trudnościami finansowymi (np. fundusz Zarządu Głównego przeznaczony na dofinansowanie OSP zmalał aż o 30 % w stosunku do roku poprzedniego),
-    Tylko PZU wspiera finansowo strażaków (pozostałe firmy ubezpieczeniowe tego nie czynią, mimo, że dzięki pracy strażaków muszą wypłacać mniej odszkodowań),
-    Zdarza się sporo wypadków wśród strażaków biorących udział w akcjach, dlatego tworzony jest Fundusz Samopomocowy),
-    Trzeba poważnie zastanowić się nad sposobami motywacji zakładów pracy, które powinny zwalniać strażaków ochotników do akcji i nie mieć z tego tytułu strat,
-    Powinno nastąpić zrównanie traktowania strażaków ochotników ze strażakami - zawodowymi w zakresie finansowania straży - i jedni i drudzy jednakowo narażają życie,
-    Bardzo ważna staje się sprawa szkoleń, bo przybywa sprzętu specjalistycznego i konieczne są specjalistyczne szkolenia,
-    Jest przekonany, że demokratyczne wybory spowodowały, że w powiatowych władzach znaleźli się najlepsi strażacy. Życzył im dobrego wykonania trudnych zadań oraz społecznego uznania.
     Ponownie wybrany na Prezesa Zarządu Powiatowego Starosta Ludwik Węgrzyn podziękował za wybór i wyraził nadzieję na dobra współpracę z samorządami, jednostkami OSP i zarządami gminnymi. Obiecał dołożyć starań, by doceniono strażaków, także odpowiednim dofinansowaniem. - Nie zabiegamy o listy pochwalne i nagrody, ale mamy prawo za naszą społeczną pracę i narażanie życia być doceniani przez władze i społeczeństwo. Bycie zaś członkiem Zarządu Powiatowego, to jeszcze więcej obowiązków. Przekażcie wszystkim strażakom podziękowania za ich trud i zaangażowanie i życzenia satysfakcji z przynależności do OSP i działania w niej - powiedział na zakończenie Prezes Ludwik Węgrzyn.

     Zjazd trwał od godziny 10 do 14.30.

PROGRAM DZIAŁANIA 2001-2006

WŁADZE KADENCJI 2001 - 2006

[powrót]