Powrót do strony głównej.

PROGRAM   DZIAŁANIA ZP ZOSP RP W BOCHNI NA LATA 2001-2006

 

I. W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM:
1. Umacnianie struktury organizacyjnej jednostek OSP między innymi poprzez właściwy dobór członków OSP do zarządów, komisji rewizyjnych, a także powierzanie funkcji naczelnika OSP druhom, którzy posiadają odpowiednie wyszkolenie pożarnicze, autorytet i cechy dowódcze.
2. Odbywanie statutowych posiedzeń zarządów OSP, podejmowanie uchwał i prowadzenie stosownej dokumentacji.
3. Dążenie do utworzenia przy każdej jednostce OSP drużyny młodzieżowej . Otoczenie ich opieką i sukcesywne włączanie ich do działań podstawowych po uprzednim przeszkoleniu i wyposażeniu.
4. W uzgodnieniu z Radą Sołecką przedstawianie problematyki przeciwpożarowej na zebraniach wiejskich zwłaszcza w okresie występującego zagrożenia pożarowego.
5. Dążenie do ożywienia działalności kulturalnej na terenach wiejskich miedzy innymi poprzez utrzymanie już istniejących orkiestr, zespołów tanecznych i innych grup artystycznych , a także dążenie aby remizy strażackie-świetlice były żywym organizmem integrującym życie kulturalne i promujące kulturę na wsi.
6. Z okazji świąt państwowych, kościelnych, regionalnych oraz z okazji Dnia Strażaka i Dni Ochrony Przeciwpożarowej - aktywny udział jednostek OSP w tych uroczystościach i prezentacja dorobku jednostki, a także pokazy, ćwiczenia i zawody i prezentacja umiejętności działań taktycznych i wyszkolenia pożarniczego.
7. Prowadzenie kroniki OSP jako podstawowego dokumentu historycznego życia jednostki oraz w zależności od możliwości lokalowych urządzania kącików historycznych pokazujących powstanie, rozwój i teraźniejszość OSP.
8. Prenumerata czasopism pożarniczych i korzystanie w swej działalności z fachowej literatury jako podstawowego źródła podnoszenia kwalifikacji w procesie samokształcenia.
9. Samokształcenie.
10. Podjęcie skutecznych działań których efektem będzie trwałe i skuteczne finansowanie jednostek OSP ze strony rządowej i samorządowej.
11. Zarządy Gminne Związku OSP w porozumieniu z zarządami gmin dokonają oceny działalności statutowej poszczególnych jednostek OSP i wnioski przedstawią odnośnym władzom Związku.

II. W ZAKRESIE OPERACYJNO -TECHNICZNYM I SZKOLENIOWYM:
1. Dążenie, aby wszyscy członkowie OSP posiadali przeszkolenie pożarnicze w zależności od pełnionej funkcji w jednostce.
2. Utrzymywanie w pełnej gotowości sprzęt będący na wyposażeniu OSP, właściwa konserwacja i kontrola.
3. Prowadzenie zajęć szkoleniowych teoretycznych i praktycznych we własnej jednostce, a także udział jednostek OSP w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Zarządy Gminne i Zarząd Powiatowy.
4. Udział jednostek OSP w likwidacji powstałych zdarzeń na terenie własnego działania, a także na wezwanie Powiatowego Stanowiska Kierowania.
5. Doposażenie Jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w sprzęt
specjalistyczny ratownictwa drogowego.
6. Rozpoznać możliwości sukcesywnego udoskonalania urządzeń selektywnego wywoływania i alarmowania w jednostkach typu "S".
7. W jednostkach typu "S" sukcesywnie dążyć do wymiany samochodów i sprzętu motorowego z uwagi na długoletnią ich eksploatację .
8. W porozumieniu z KP PSP , Wójtami i Burmistrzami rozpatrzyć możliwość tworzenia w siedzibach gmin - gminnych systemów ratowniczo-gaśniczych . Koordynatorami tych działań powinni być Komendanci Gminni OSP, którzy powinni spełniać kryteria określone przez M.S.W i A oraz Komendanta Głównego PSP.
9. Realizacja innych zadań z zakresu zadań operacyjno-technicznych wynikających z miejscowego zagrożenia.


III. W ZAKRESIE PROFILAKTYKI PRZECIWPOŻAROWEJ:

1. W uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem) Komendanci Gminni OSP powinni przedstawić problematykę ochrony właściwych komisjach rady oraz na sesjach rady zgodnie z planem pracy rady.
2.W ramach współpracy z dyrektorami szkół w okresie Dni Ochrony Przeciwpożarowej Komendanci Gminni Jednostek OSP powinni na spotkaniu z młodzieżą (uczniami) przekazać najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym, przedstawiać przyczyny powstawania pożarów i podstawowe formy walki z pożarami i innymi zagrożeniami.
3. W szkołach na terenie poszczególnych gmin organizować konkursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Powiatowym Związku OSP RP
4. Rozpatrzyć możliwość reaktywowania w gminach przeciwpożarowych zespołów kontrolnych. W skład zespołu powinni wchodzić przedstawicie referatów gmin. Komendanci OSP, a także Policji. Członkowie zespołu powinni być przeszkoleni przez pracowników PSP.

[powrót]