2022-02-12 - V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.
V. ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI - BOCHNIA - 12.02.2022

    Epidemia koronawirusa spowodowała, że piąty Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni odbył się z kilkumiesięcznym opóźnieniem i został zorganizowany w Zespole Szkół Mechanicznych w Bochni w dniu 12 lutego 2022 roku. Duża sala gimnastyczna umożliwiła zachowanie szczególnych warunków epidemicznych.
      Na Zjazd Powiatowy przybyli wybrani w gminach przedstawiciele i delegaci oraz zaproszeni goście, wśród których byli m. in: Kazimierz Sady - członek ZG ZOSP RP, Łukasz Łach - Dyrektor Zarądu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego, st. bryg. Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, burmistrzowie i wójtowie wszystkich miast i gmin z terenu powiatu bocheńskiego. Obecni byli także członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Frekwencja była bardzo dobra, bo w Zjeździe uczestniczyło 95 % delegatów (1 nieobecny).
      Otwarcia Zjazdu dokonał prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - druh Ludwik Węgrzyn. W słowie wstępnym przybliżył warunki, w jakich przyszło działać strażom pożarnym w minionej kadencji. Wskazał na sukcesy i niepowodzenia strażackich władz powiatowych. Minutą ciszy uczczono strażaków zmarłych w okresie kadencji, w tym Śp. Druha Jana Kuliga - członka prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego.
      Zjazd dokonał następnie wyboru Przewodniczącego (Grzegorza Sienkiewicza) i Sekretarza Zjazdu. Oprócz nich do Prezydium Zjazdu zaproszono druhów: Łukasza Łacha, Kazimierza Sadego, Ludwika Węgrzyna, Tomasza Całkę, Cezarego Stawarza. Zjazd przyjął porządek i zmieniony w stosunku do propozycji regulamin obrad. Dokonano także wyboru komisji zjazdowych: Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisję Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej.
      Po wyborach komisji miała miejsce uroczystość dekoracji zasłużonych działaczy medalami oraz wręczenia dyplomów z podziękowaniami. Najpierw radny wojewódzki Krzysztof Nowak udekorował druha Ludwika Węgrzyna samorządowym wyróżnieniem - Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski. Druh Kazimierz Sady w asyście Ludwika Węgrzyna Złotym Znakiem Związku udekorował druhów Sławomira Błoniarza i Stanisława Cagla, a także Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej" druha Stefana Majchra. Tę odznakę otrzymał także Kazimierz Sady. Ustępującym członkom Zarządu Prezes Ludwik Węgrzyn wręczył dyplomy z podziękowaniami.
      Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego za okres minionej kadencji przedłożył zebranym druh Ludwik Węgrzyn - Prezes Zarządu. Było ono ilustrowane prezentacją wizualną, opracowaną przez druha Tadeusza Olszewskiego - sekretarza ZOP ZOSP RP w Bochni. Kolejne sprawozdanie, tym razem Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego, zaprezentował jej przewodniczący - druh Dariusz Włudyka. Zostało ono zakończone wnioskiem o udzielenie Zarządowi Oddziału Powiatowego absolutorium. Po sprawozdaniu Komisji Mandatowej, która stwierdziła ważność obrad, rozpoczęła się podzielona na kilka części dyskusja. Przemawiali m. in. poseł Stanisław Bukowiec, Adam Korta - Starosta Bocheński, Rober Cieśla - Komendant Powiatowy PSP w Bochni. Wskazówek w sprawie wyborów udzielił Druh Kazimierz Sady.

2022-02-12 - V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.

    W międzyczasie Komisja Wyborcza przeprowadziła tajne wybory uzupełniające skład Zarządu Oddziału Powiatowego. Głosowano także wybór Powiatowej Komisji Wyborczej, do której kandydowało czterech strażaków. Spośród sześciorga kandydatów w skład Zarządu wybrano: Ewelinę Makowską, Adama Kortę, Mirosława Siudaka i Roberta Cieślę. Nie weszli natomiast: Ludwik Węgrzyn oraz Ryszard Drożdżak. Zarząd powiatowy tworzą także przedstawiciele wybrani na zjazdach gminnych. Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrano trzech druhów: Wiesława Michniaka, Marka Stochela i Kamila Wojtonia. Nie wybrano Grzegorza Kamyczka.
    Podczas przerwy Zarząd i Komisja Rewizyjna odbyły swoje pierwsze posiedzenia, podczas których ukonstytuowały się. Dokonano także wyboru delegatów na zjazd wojewódzki. Podjęcie uchwał końcowych, w tym zatwierdzających wybory oraz uchwały programowej na kadencję 2022 - 2026, a także mowy końcowe dotychczasowego i nowego Prezesa ZOP zakończyły te długie obrady.

2022-02-12 - V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.
LINKI

FOTOGALERIA >>>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
W KADENCJI 2016-2021 - do pobrania  >>>
RELACJA WIDEO >>> WKRÓTCE
SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ >>> PROGRAM DZIAŁANIA NA LATA 2022 - 2026 >>>
wstecz [wydarzenia2022]