IV. ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI - UCHWAŁY

    Uchwała nr 1/2016 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni z dnia 26.11. 2016 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Polarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego.

    Na podstawie § 49 pkt 1 Statutu Związku OSP RP Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:

§1
Zaakceptować działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w latach 2011 - 2016 przedstawione w sprawozdaniach.

§2
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego, o którym mowa w § 1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2012 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni z dnia 26.11.2016 r. w sprawie powołania w skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

    Na podstawie § 51 ust.2 w związku z § 20 pkt 3 i § 23 ust. 3 statutu Związku OSP RP Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:

§1
Powołać w skład Zarządu Oddziału Powiatowego przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, instytucji współpracujących ze Związkiem, w łącznej liczbie 3-osób, którzy z racji rodzaju obowiązków służbowych oraz zainteresowań chcą wspierać Związek w realizacji jego celów.

§2
Osoby, o których mowa w § 1 to:
1. Kulig Jan,
2. Kokoszka Krzysztof,
3. Węgrzyn Ludwik.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2016 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni z dnia 26.11.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

    Na podstawie § 49 pkt 3 statutu Związku OSP RP, Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:

§ 1
1.    Zatwierdzić skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który tworzą przedstawiciele wszystkich Zarządów Oddziałów Gminnych i przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub instytucji współdziałających ze Związkiem.

2.    W skład Zarządu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:

1.  Bartyzel Piotr
2.  Błoniarz Jerzy
3.  Błoniarz Sławomir
4.  Bzdek Marek
5.  Cagiel Stanisław
6.  Cichoń Tadeusz
7.  Dąbrowski Rafał
8.  Filipek Bogdan
9.  Jarosz Stanisław
10. Kaczmarczyk Paweł
11.  Kokoszka Krzysztof
12.  Kulig Jan
13.  Makowska Ewelina
14.  Nowak Józef
15. Oświęcimka Edward
16. Olszewski Tadeusz
17. Pająk Jacek
18. Palej Mariusz
19. Piasecki Stanisław
20. Roj Robert
21. Siudak Mirosław
22. Trzaska Franciszek
23. Wąsik Andrzej
24. Węgrzyn Ludwik
25. Włodarczyk Jan

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2016 Zjazdu Oddziału Powiatowego Zwiążku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni z dnia 26.11.2016 r. w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Słraży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wyboru.

    Na podsfawre § 49 pkt 4 statutu Związku OSP RP, Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:

§1
Określić liczbę członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP na: 3 osoby.

§2
Wybrać Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowego Związku OSP RP spośród delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w osobach:
1. Dariusz Włudyka,
2. Grzegorz Kamyczek,
3. Stefan Majcher.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2016 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni z dnia 26.11.2016 r. w sprawie, wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

    Na podstawie § 49 pkt. 5 statutu Związku OSP RP, Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:

§1
Wybrać delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w liczbie 5 osób spośród delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

§2
Delegatami wybrani zostali:
1. Bielak Władysław
2. Bukowiec Stanisław
3. Kargul Kazimierz
4. Stary Tadeusz
5. Włudyka Dariusz

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2016 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni z dnia 26 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia programu działania Oddziału Powiatowego na lata 2017 - 2021 .
       
    Na podstawie §49 pkt 2 statutu Związku OSP RP, Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:

§ 1

 

IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bochni uchwala następujące, główne kierunki działania na najbliższą, pięcioletnią kadencję - w latach 2017-2021.

I. W zakresie działalności organizacyjnej:
1. Dążyć do pozyskiwania nowych członków zwyczajnych i wspierających , ze szczególnym uwzględnieniem pomocy i wspierania najsłabszych organizacyjnie oddziałów Związku i jednostek OSP.
2. Kontynuować ścisłą współprace z Radą Powiatu, Starostwem Powiatowym w Bochni, samorządami gmin i miast z terenu powiatu bocheńskiego z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
3. Tworzenie kolejnych młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także wspieranie ich w udziale w letnich obozach szkoleniowo - wypoczynkowych, zjazdach, imprezach sportowo - turystycznych i wymianie międzynarodowej.
4. Rozwijać prace z młodzieżą , szczególnie poprzez zapewnienie należytej opieki nad MDP ze strony zarządów gminnych włącznie do powołania osób (członków zarządów gminnych oddziałów i zarządów OSP) odpowiedzialnych za prowadzenie i szkolenie drużyn młodzieżowych.
5. W dalszym ciągu utrzymywać ścisłe kontakty z dyrekcjami szkół z terenu powiatu bocheńskiego w celu popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży miedzy innymi poprzez liczniejszy udział szkól w corocznym Turnieju OTWP '' Młodzież Zapobiega Pożarom" zarówno na szczeblu szkolnym , gminnym , miejskim i powiatowym.
6. Organizowanie szkoleń specjalistycznych dla funkcyjnych działaczy Zarządów Gminnych , miejskich i OSP z terenu powiatu bocheńskiego.
7. Pozyskiwanie środków finansowych miedzy innymi poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w OSP w celu zapewniania im sprawnego funkcjonowania oraz poprawy wyposażenia jednostek OSP , w tym z 1% odpisu od podatku dochodowego.
8. Dalsze usprawnienie łączności pomiędzy Zarządem Oddziału Powiatowego a Zarządami Oddziałów Gminnych i Miejsko - Gminnych i OSP poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych: system poczty elektronicznej, tworzenie bazy informacyjnej , historycznej , prowadzenie serwisu internetowego Zarządu Oddziału Powiatowego.
9. Wdrażanie nowych regulaminów- aktów prawnych regulujących funkcjonowanie OSP i Związku zgodnie z obowiązującym statutem.
10. Rozwijanie działalności kulturalnej i sportowej w środowisku poprzez wspieranie strażackich zespołów muzycznych oraz organizowanie zawodów sportowych, w tym przeznaczonych dla drużyn młodzieżowych.
11. Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i popularyzujących idee ruchu strażackiego (obchody Dnia Strażaka, strażackie festyny, pikniki itp.).
12. Upowszechnianie i wspieranie tradycji uczestnictwa OSP i ZOSP RP w obchodach uroczystości państwowych, lokalnych i kościelnych.
13. Prowadzenie kronik lub serwisów internetowych poszczególnych jednostek OSP, dokumentujących ich działalność i historię oraz zakładanie izb lub kącików tradycji strażackich.
14. Dalsze rozwijanie współpracy międzynarodowej zarówno pomiędzy poszczególnymi Zarządami Gminnymi , Miejskimi i jednostkami OSP, jak i na poziomie powiatu.
15. Dążyć do lepszego regulaminowego umundurowania swoich członków zarówno OSP, MDP i dbać o godność munduru strażackiego.

II. W zakresie umacniania ochrony przeciwpożarowej:
1. Podejmowanie dalszych działań i przedsięwzięć w celu pozyskiwania sprzętu do działań ratowniczych.
2. Podejmowanie działań w celu osiągnięcia wyższej sprawności i gotowości bojowej OSP do działań ratowniczych, w tym powoływania jednostek operacyjno - technicznych (JOT) OSP.
3. Organizowanie wszelkich form prewencyjnych edukacyjnych, dotyczących ochrony przeciwpożarowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży (pokazy, konkursy itp.)
4. Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pożarowego , mobilizowania społeczeństwa do ich przestrzegania, oraz podejmowanie działań prewencyjnych w środowisku zamieszkania i pracy w celu przestrzegania tych zasad, m. in. przez kampanie informacyjne o zakazie wypalania traw, zagrożeniach okresu sezonu grzewczego itp.
5. Utrzymywanie ściślej współpracy z mediami tj. prasą, radiem, telewizją oraz portalami internetowymi ,mając na celu informowanie o działaniach naszego Związku .
6. Zobowiązanie wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego do utrzymywania w stałej gotowości bojowej, należytego porządku w remizach, ze szczególnym uwzględnieniem nienagannego utrzymywania posiadanego wyposażenia i sprzętu pożarniczego, poprzez właściwą konserwację, należytą dbałość i niezbędne remonty.
7. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu i doskonaleniu funkcjonowania jednostek należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
8. Systematyczne podnoszenie poziomu wyszkolenia członków OSP poprzez ćwiczenia (w każdym roku w każdej OSP, raz na 2 lata ćwiczenia gminne i powiatowe) oraz kursy i szkolenia specjalistyczne.
9. Rozwijanie dyscyplin sportu pożarniczego, poprzez organizowanie zawodów pożarniczych wg nowego Regulaminu Zawodów Sportowo - Pożarniczych z dnia 10 lutego 2011 roku, określającego terminy ich rozgrywania: na coroczne w gminach, powiatowe w latach 2017 i 2021.

                                                       IV Zjazd ZOPZOSP  RP w Bochni - Bochnia 26.11. 2016 r.

wstecz