IV. Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r.
IV. ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI - BOCHNIA - 26.11.2016

   Zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zarządu Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni odbył się 26 listopada 2016 roku w Sali Konferencyjnej będącej w końcowym etapie budowy nowej Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Przybyli także wybrani w gminach przedstawiciele i delegaci oraz zaproszeni goście, wśród których byli m. in: Kazimierz Sady - członek ZG ZOSP RP, st. bryg. Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, st. bryg. Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, mł. insp. Mariusz Dymura - Komendant Powiatowy Policji w Bochni. Obecni byli także burmistrzowie i wójtowie wszystkich miast i gmin z terenu powiatu bocheńskiego oraz Maria Jachym - Dyrektor Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu Bocheńskiego, st. bryg Krzysztof Kokoszka - Komendant PSP w Bochni. Frekwencja była bardzo dobra, bo w Zjeździe uczestniczyło  93 % delegatów, czyli 26 druhów.
    Po wysłuchaniu hymnu państwowego, otwarcia Zjazdu dokonał prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - druh Ludwik Węgrzyn. W słowie wstępnym przybliżył warunki, w jakich przyszło działać strażom pożarnym w minionej kadencji.  Minutą ciszy uczczono strażaków zmarłych w okresie kadencji.
   W imieniu ustępującego Zarządu na Przewodniczącego Zjazdu zgłosił kandydaturę Dariusza Włudyki. Innych kandydatów nie zgłoszono wobec czego do prowadzenia Zjazdu wybrano tego delegata z Łapanowa. Sekretarzem Zjazdu wybrana została natomiast druhna Renata Pawlik - kandydatka z Gminy Nowy Wiśnicz. Do Prezydium Zjazdu powołano także: druhów: Leopolda Grabowskiego (Druh Senior), Kazimierza Sadego, Stanisława Nowaka, Bogusława Koguta.
    Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek obrad oraz Regulamin Zjazdu, a także dokonano wyboru trzech komisji zjazdowych: Komisji Mandatowej (Grzegorz Kamyczek - przewodniczący, Tomasz Mikołajek, Marek Stochel), Komisji Wyborczej (Tadeusz Stary - przewodniczący, Tomasz Anielski, Zdzisław Badylak), Komisję Uchwał i Wniosków (Jerzy Błoniarz - przewodniczący, Tadeusz Cichoń, Stefan Majcher), Komisję Skrutacyjną (Krzysztof Kluba - przewodniczący, Marek Dragan, Rafał Włodarczyk).
   Po wyborach komisji miała miejsce uroczystość dekoracji zasłużonych działaczy medalami oraz wręczenia dyplomów z podziękowaniami. Druh Kazimierz Sady w asyście Ludwika Węgrzyna Złotym Znakiem Związku (Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP z 1 października 2016 r.) udekorował druha Józefa Nowaka (Wójta i jednocześnie Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie). To najwyższe strażackie odznaczenie przyznano także nieobecnemu na Zjeździe Kapelanowi Powiatowemu Straży Pożarnych - ks. Stanisławowi Szczygłowi. Natomiast Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego - druh Ludwik Węgrzyn - wręczył przyznane przez Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni listy gratulacyjne następującym druhom:
    Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego za okres minionej kadencji przedłożył zebranym druh Ludwik Węgrzyn - Prezes Zarządu. Było ono ilustrowane prezentacją wizualną, opracowaną przez druha Tadeusza Olszewskiego - sekretarza ZOP ZOSP RP w Bochni. Kolejne sprawozdanie, tym razem Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego, zaprezentował jej przewodniczący - druh Dariusz Włudyka. Zostało ono zakończone wnioskiem o udzielenie Zarządowi Oddziału Powiatowego absolutorium.

IV. Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r.

    Po sprawozdaniu Komisji Mandatowej, która stwierdziła ważność obrad, rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwsi przemawiali zaproszeni goście. Pierwszy mówca - Druh Senior Leopold Grabowski podkreślił wielkie przemiany, jakie dokonały się w wyposażeniu straży pożarnych. Podziękował za wszystkie wyróżnienia, jakie otrzymał w okresie strażackiej służby.
   St. bryg. Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie w obszernym przemówieniu podziękował za skierowane do niego podziękowania za pomoc przy budowie nowej siedziby KP PSP w Bochni. - Mamy powód do satysfakcji; PSP w Bochni przechodzi do nowej rzeczywistości - powiedział. Podkreślił współpracę strażaków z OSP i PSP. Podziękował za pracę strażaków podczas Światowych Dni Młodzieży i Tygodnia Dekanalnego.
   Druh Kazimierz Sady stwierdził, że inspiracją do działalności straży pożarnych powiatu było wydawnictwo "Ochotnicy Ziemi Bocheńskiej", wydane w 2006 roku pod redakcją druha Stanisława Bukowca. Podreślił ważność strażackiej jedności i zgody. - To dobry klimat do współpracy - powiedział. Zwrócił uwagę na konieczność dokumentowania strażackiej działalności, dziękując Druhowi Tadeuszowi Olszewskiemu za jego pracę nad tym zadaniem. Wyraził radość z coraz to większej ilości kobiet działających w strażackich szeregach i liczby drużyn młodzieżowych. Wspomniał o realizacji, także w powiecie bocheńskim, programu "Jestem mały - wiem więcej". Złożył gratulacje Druhowi Józefowi Nowakowi, przy okazji dziękując wszystkim burmistrzom i wójtom za to, że nie pozostawiają strażaków samych sobie. Na koniec zaprosił do udziału w rejonowym spotkaniu opłatkowym z Ks. Biskupem Andrzejem Jeżem w Tarnowie (18.12.2016 r.).
    St. bryg. Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie poinformował o planach ustanowienia siedziby Zarządu Małopolskiego ZOSP RP w siedzibie tej szkoły. Przypomniał podstawowe kierunki działania tej placówki i zachęcił do współpracy, głównie w zakresie szkoleń medycznych, wykorzystania strażackiego poligonu w Kościelcu oraz wycieczek dla członków MDP. Pogratulował Oddziałowi Powiatowemu prężnej działalności i licznych sukcesów.
     Następnym punktem Zjazdu były wybory statutowych władz. Przewodniczący Komisji Wyborczej - Druh Tadeusz Stary odczytał listę wybranych przez zjazdy oddziałów gminnych kandydatur do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Do Zarządu organizacje współdziałające z Zarządem Oddziału Powiatowego rekomendowały druhów: Jana Kuliga (Bank Spółdzielczy - Oddział w Bochni, Krzysztofa Kokoszkę (Komenda Powiatowa PSP w Bochni), Ludwika Węgrzyna (Starostwo Powiatowe w Bochni). Przedstawił także kandydatów do Komisji Rewizyjnej: druhów - Stefana Majchra, Dariusza Włudykę i Grzegorza Kamyczka. W głosowaniu jawnym Zjazd dokonał wyboru tych organów.
    Podczas ogłoszonej przerwy odbyły się pierwsze posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podczas których nastąpiło ich ukonstytuowanie się. Zdecydowano o powiększeniu składu Prezydium do 12 osób. Wybór Prezesa i Prezydium nastąpił w wyniku wyborów jawnych. Prezesem został wybrany jedyny kandydat, zgłoszony przez Druha Stanisława Cagiela - Druh Ludwik Węgrzyn. Do Prezydium zostali wybrani także druhowie: Wiceprezesi: Tadeusz Cichoń, Rafał Dąbrowski (ds. MDP), Krzysztof Kokoszka, Sławomir Błoniarz; sekretarzem został wybrany druh Tadeusz Olszewski, skarbnikiem druh Piotr Bartyzel. Pozostałymi członkami Zarządu  są druhowie: Marek Bzdek (Bochia), Stanisław Cagiel (Bochnia), Bogdan Filipek (Drwinia), Stanisław Jarosz , Paweł Kaczmarczyk (Łapanów), Halina Makowska (Bochnia), Edward Oświecimka (Nowy Wiśnicz), Jacek Pająk, Mariusz Palej (Rzezawa), Stanisław Piasecki (Trzciana), Robert Roj (Łapanów), Mirosław Siudak (Drwinia), Franciszek Trzaska (Bochnia), Jan Włodarczyk (Lipnica Murowana). Następnie zostali wybrani przedstawiciele do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - druhowie: Tadeusz Cichoń i Jerzy Błoniarz. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: druh Dariusz Włudyka - przewodniczący, druhowie Stefan Majcher i Grzegorz Kamyczek.
    Kolejne wybory dotyczyły 5 delegatów na Zjazd Wojewódzki w Krakowie, którymi zostali druhowie: Bielak Władysław, Bukowiec Stanisław, Kargul Kazimierz, Stary Tadeusz, Włudyka Dariusz.
    Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków - druh Jerzy Błoniarza zapoznał zebranych z projektami sześciu uchwał. Niewątpliwie najważniejszą jest uchwała programowa określająca główne kierunki pracy na najbliższą kadencję. Stawia ona ambitne zadania nie tylko dla Zarządu Oddziału Powiatowego, ale także dla każdej jednostki OSP. Zadania te wynikają z analizy dotychczasowej działalności ruchu strażackiego w powiecie, nowych wyzwań oraz uchwał podjetych przez Zarząd Główny ZOSP RP.
   Głos zabrał jeszcze Druh Tadeusz Olszewski, któy przedstawił kilka wniosków. Dotyczyły one:podjęcia starań w sprawie znalezienia w środowisku szkolnym osób, które poprowadzą MDP, konieczności pozyskania, w tym od samorządu gminnego i starostwa   środków na atrakcyjne sposoby zajęć z drużynami młodzieżowymi (wycieczki, turnieje itd.) oraz zakupienie w każdej gminie toru przeszkód dla MDP, niezbędnego do prowadzenia zajęć i zawodów. Zarządy Gminne powinny podjąć starania, aby w szkolnych eliminacjach OTWP wzięła udział jak największa liczba uczniów z klas IV - VI, gimnazjów i szkół średnich, a Zarząd Oddziału Powiatowego powinien zorganizować kolejne edycje Powiatowych Zlotów MDP. Podkreślił też konieczność spisania biogramów osób zasłużonych w powiatowym ruchu strażackim, doprowadzenia do finału sprawę ustanowienia powiatowego strażackiego odznaczenia. Uznał za konieczne dalsze usprawnienie systemu przepływu informacji pomiędzy ZOP a członkami tego zarządu, komisji rewizyjnej i zarządami gminnymi, głównie w oparciu serwis internetowy ZOP oraz pocztę emailową. Za ważne uznał też promocję strażackiej służby w sieci internetowej oraz powiatowych portalach (na Zjeździe, pomimo zaproszenia, nie pojawił się żaden dziennikarz).
    Przyjęto także sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, przedłożone przez druha Krzysztofa Klubę. Następnie Przewodniczący Zjazdu druh Dariusz Włudyka podziękował za uczestnictwo w Zjeździe zaproszonym gościom i delegatom. Na zakończenie głos zabrał nowo wybrany Prezes druh Ludwik Węgrzyn, który podziękował za wybór i przedstawił pokrótce cele i kierunki działania na najbliższą pięcioletnia kadencję. Zjazd zakończył się odegraniem Hymnu Strażackiego "Rycerze Floriana".

IV. Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r.
LINKI

FOTOGALERIA >>>

RELACJA WIDEO >>>
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI (PREZENTACJA) >>>
UCHWAŁY IV ZJAZDU >>> SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ >>>
PROGRAM DZIAŁANIA NA LATA 2017-2021 >>> KAMPANIA 2016 W POWIECIE >>>
wstecz [wydzarzenia2016]