IV. ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI
GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA NA KADENCJĘ 2017-2021

     IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bochni uchwala następujące, główne kierunki działania na najbliższą, pięcioletnią kadencję - w latach 2017-2021.

I. W zakresie działalności organizacyjnej:
1. Dążyć do pozyskiwania nowych członków zwyczajnych i wspierających , ze szczególnym uwzględnieniem pomocy i wspierania najsłabszych organizacyjnie oddziałów Związku i jednostek OSP.
2. Kontynuować ścisłą współprace z Radą Powiatu, Starostwem Powiatowym w Bochni, samorządami gmin i miast z terenu powiatu bocheńskiego z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
3. Tworzenie kolejnych młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także wspieranie ich w udziale w letnich obozach szkoleniowo - wypoczynkowych, zjazdach, imprezach sportowo - turystycznych i wymianie międzynarodowej.
4. Rozwijać prace z młodzieżą , szczególnie poprzez zapewnienie należytej opieki nad MDP ze strony zarządów gminnych włącznie do powołania osób (członków zarządów gminnych oddziałów i zarządów OSP) odpowiedzialnych za prowadzenie i szkolenie drużyn młodzieżowych.
5. W dalszym ciągu utrzymywać ścisłe kontakty z dyrekcjami szkół z terenu powiatu bocheńskiego w celu popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży miedzy innymi poprzez liczniejszy udział szkól w corocznym Turnieju OTWP ''Młodzież Zapobiega Pożarom" zarówno na szczeblu szkolnym , gminnym , miejskim i powiatowym.
6. Organizowanie szkoleń specjalistycznych dla funkcyjnych działaczy Zarządów Gminnych , miejskich i OSP z terenu powiatu bocheńskiego.
7. Pozyskiwanie środków finansowych miedzy innymi poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w OSP w celu zapewniania im sprawnego funkcjonowania oraz poprawy wyposażenia jednostek OSP , w tym z 1% odpisu od podatku dochodowego.
8. Dalsze usprawnienie łączności pomiędzy Zarządem Oddziału Powiatowego a Zarządami Oddziałów Gminnych i Miejsko - Gminnych i OSP poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych: system poczty elektronicznej, tworzenie bazy informacyjnej , historycznej , prowadzenie serwisu internetowego Zarządu Oddziału Powiatowego.
9. Wdrażanie nowych regulaminów - aktów prawnych regulujących funkcjonowanie OSP i Związku zgodnie z obowiązującym statutem.
10. Rozwijanie działalności kulturalnej i sportowej w środowisku poprzez wspieranie strażackich zespołów muzycznych oraz organizowanie zawodów sportowych, w tym przeznaczonych dla drużyn młodzieżowych.
11. Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i popularyzujących idee ruchu strażackiego (obchody Dnia Strażaka, strażackie festyny, pikniki itp.).
12. Upowszechnianie i wspieranie tradycji uczestnictwa OSP i ZOSP RP w obchodach uroczystości państwowych, lokalnych i kościelnych.
13. Prowadzenie kronik lub serwisów internetowych poszczególnych jednostek OSP, dokumentujących ich działalność i historię oraz zakładanie izb lub kącików tradycji strażackich.
14. Dalsze rozwijanie współpracy międzynarodowej zarówno pomiędzy poszczególnymi Zarządami Gminnymi, Miejskimi i jednostkami OSP, jak i na poziomie powiatu.
15. Dążyć do lepszego regulaminowego umundurowania swoich członków zarówno OSP, MDP i dbać o godność munduru strażackiego.

II. W zakresie umacniania ochrony przeciwpożarowej:
1. Podejmowanie dalszych działań i przedsięwzięć w celu pozyskiwania sprzętu do działań ratowniczych.
2. Podejmowanie działań w celu osiągnięcia wyższej sprawności i gotowości bojowej OSP do działań ratowniczych, w tym powoływania jednostek operacyjno - technicznych (JOT) OSP.
3. Organizowanie wszelkich form prewencyjnych edukacyjnych, dotyczących ochrony przeciwpożarowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży (pokazy, konkursy itp.)
4. Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pożarowego , mobilizowania społeczeństwa do ich przestrzegania, oraz podejmowanie działań prewencyjnych w środowisku zamieszkania i pracy w celu przestrzegania tych zasad, m. in. przez kampanie informacyjne o zakazie wypalania traw, zagrożeniach okresu sezonu grzewczego itp.
5. Utrzymywanie ściślej współpracy z mediami tj. prasą, radiem, telewizją oraz portalami internetowymi, mając na celu informowanie o działaniach naszego Związku .
6. Zobowiązanie wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego do utrzymywania w stałej gotowości bojowej, należytego porządku w remizach, ze szczególnym uwzględnieniem nienagannego utrzymywania posiadanego wyposażenia i sprzętu pożarniczego, poprzez właściwą konserwację, należytą dbałość i niezbędne remonty.
7. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu i doskonaleniu funkcjonowania jednostek należących do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.
8. Systematyczne podnoszenie poziomu wyszkolenia członków OSP poprzez ćwiczenia (w każdym roku w każdej OSP, raz na 2 lata ćwiczenia gminne i powiatowe) oraz kursy i szkolenia specjalistyczne.
9. Rozwijanie dyscyplin sportu pożarniczego, poprzez organizowanie zawodów pożarniczych wg nowego Regulaminu Zawodów Sportowo - Pożarniczych z dnia 10 lutego 2011 roku, określającego terminy ich rozgrywania: na coroczne w gminach, powiatowe w latach 2017 i 2021.

wstecz