Leopold Jan Kaczmarczyk

LEOPOLD JAN KACZMARCZYK 1924 - 2000

      Leopold Jan Kaczmarczyk urodził się 13 grudnia 1924 roku.  Przez 44 lata pracował jako œlusarz samochodowy - diagnosta. W 1990 roku przeszedł na zasłużonš emeryturę.

     Do OSP w Kobylu wstapił w 1963 roku. Od poczštku był kierowcš-mechanikiem tej jednostki. Przez wiele lat (od 1989 roku) prowadził Młodzieżowš Drużynę Pożarniczš. Przez trzy kadencje pełnił obowišzki Komendanta Gminnego ZOSP w Nowym Wisniczu. Przez kilka kadencji był też prezesem zarzšdu jednostki, której był członkiem. Został także wybrany na V Wojewódzkim ZjeŸdzie członkiem Zarzšdu Wojewódzkiego ZOSP w Tarnowie. W 1999 roku został wybrany na członka Zarzšdu Powiatowego ZOSP RP w Bochni.
     Udzielał sie także społecznie przy budowie Domu Ludowego, remizy, koœcioła, dróg, gazyfikacji w Kobylu.

     Za swoja pracę społecznš i zawodowš był kilkakrotnie nagradzany. Został odznaczony odznakš "Zasłużony Pracownik Kolei" (1974), "Medalem 40-lecia Polski Ludowej" (1984) i Złotym Krzyżem Zasługi (1985). Jego pracę w ruchu strażackim nagrodzono srebrnym oraz złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a także Złotym Znakiem Zwišzku.

     Zmarł 4 grudnia 2000 roku w Kobylu.

[wstecz]