REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU PRACY ZARZĄDU ORAZ PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI W KADENCJI 2011 - 2015

Regulamin organizacji i trybu pracy Zarządu oraz Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni
w kadencji 2011-2015
1.    Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i jego Prezydium, wykonują prace zgodnie
z kompetencjami oraz zasadami określonymi w statucie Związku OSP RP.
2.    Posiedzenia Zarządu i Prezydium zwołuje prezes, zgodnie z zatwierdzonym planem działania tych organów.
3.    Członków Zarządu i Prezydiów obowiązuje obecność na posiedzeniach oraz aktywny udział
w ich przebiegu.
4.    Nieobecności na posiedzeniach członkowie Zarządu lub Prezydium usprawiedliwiają u prowadzących te posiedzenia.
5.    Nieobecność na posiedzeniu nie zwalnia członków Zarządu i Prezydium od zaprezentowania swojego stanowiska w rozpatrywanych kwestiach.
6.    Sposób prezentowania stanowiska, o którym mowa w pkt. 5 pozostawia się do decyzji autora. Przyjęty przez autora sposób prezentowania swojego stanowiska, uznawany jest za równoznaczny z wystąpieniem podczas obrad.
7.    Zawiadomienia o terminie, miejscu i tematyce posiedzeń Zarządu lub Prezydium ich członkowie otrzymują na siedem dni przed obradami.
8.    Łącznie z zawiadomieniem, o którym mowa w pkt. 7, przesyłane są dokumenty lub informacje dotyczące tematyki posiedzenia.
9.    Projekty uchwał wnoszone pod obrady Zarządu i Prezydium zachowują zgodność z postanowieniami statutu Związku OSP RP.
10.    Treści projektów uchwał, informacji i opracowań przewidzianych na obrady oraz do decyzji zarządów są wstępnie omawiane na posiedzeniach ich Prezydiów.
11.    Informacja o stanowisku Prezydium w sprawach, o których mowa w pkt. 10 zamieszczana jest w protokołach z ich posiedzeń.
12.    Plan działalności i budżet Oddziału Powiatowego Związku, w tym tematyka oraz terminy obrad Zarządów i Prezydium przyjmowane są w drodze uchwał Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP na pierwszych w danym roku posiedzeniach.
13.    W posiedzeniach Zarządu i Prezydium mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
14.    Członkowie Zarządu i Prezydium uczestniczą w realizacji prac obejmujących cele Związku OSP RP.
15.    Prezes Zarządu PO ZOSP RP w Bochni może przydzielać członkom Zarządu i Prezydium indywidualne zadania związane z celami Związku OSP RP lub kompetencjami.
16.    Informacje dotyczące wykonania zadań, o których mowa w pkt. 15 członkowie Zarządu lub Prezydium składają odpowiednio na posiedzeniu Zarządu lub Prezydium.
17.    Posiedzeniom Zarządu i Prezydium przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
18.    Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.
19.    Protokoły, o których mowa w pkt. 18, podpisywane są przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta, a ich treść jest udostępniana do wglądu członkom Zarządu lub Prezydium na następnym posiedzeniu.
20.    Zarząd rozpatrując zgodność uchwał zjazdów gminnych ze statutem lub uchwałami naczelnych władz Związku OSP RP może wyłonić swoich przedstawicieli do zbadania spraw i sprecyzowania wniosków.
21.    Zapis zamieszczony w pkt. 20 stosuje się odpowiednio do Prezydium w sprawach dotyczących jego kompetencji.
22.    Wyniki pracy Zarządu i Prezydium, w tym treści podejmowanych uchwał, mogą być prezentowane w wewnętrznych publikacjach, w tym na stronie internetowej ZOP.

Podstawa prawna: Uchwała Zarządu nr 198/28/2001Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP
z dnia 8 października 2001 r.

Przyjęto uchwałą nr 1/2012 na Posiedzeniu Zarządu OP ZOSP RP w Bochni w dniu 16.04.2012 r.

Wstecz.