SPRAWA USTAWY O OSP - 11-12.2021

  2 grudnia 2021 roku w Sejmie miało miejsce głosowanie nad projektem ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.  Posłowie bez głosu sprzeciwu (1 wstrzymujący się) uchwalili ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych.
   Jednocześnie podczas głosowania Sejm uchwalił Ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.
    W Sejmie podczas głosowania obecni byli Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami nadbryg. Adamem Koniecznym oraz nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem.
   Nowa Ustawa ma na celu poprawić sytuację Ochotniczych Straży Pożarnych, wzmocnić ich rolę oraz uhonorować wieloletnią i ofiarną służbę strażaków ochotników. Ustawa o OSP to pierwszy w historii akt prawny regulujący kompleksowo organizację i funkcjonowanie tych jednostek. Nowe rozwiązania to również wyraz docenienia działań strażaków ratowników OSP na rzecz lokalnych społeczności.

 • Co zakładają najważniejsze zapisy ustawy o OSP?

 • strażakowi ratownikowi OSP przysługiwać będzie świadczenia ratownicze jako dodatek do emerytury z tytułu wysługi w jednostkach ratowniczo gaśniczych OSP, 25 lat w przypadku mężczyzn (wiek 65 l.) i 20 lat w przypadku kobiet (wiek 60 l.). Kwota 200 zł co roku będzie waloryzowana.

 • strażacy ratownicy OSP otrzymają dodatkowe świadczenia, uprawnienia m.in, do zwolnienia w pracy, ekwiwalent, odszkodowania, rekompensaty, renty, zniżki i ulgi, a ich rodziny także pomoc państwa w przypadku śmierci strażaka ochotnika podczas działań ratowniczych.

 • strażak ratownik (a także kandydat na strażaka ratownika OSP) uzyska prawo do okresowych, bezpłatnych badań lekarskich, jak również bezpłatną pomoc psychologiczną.

 • strażakowi ratownikowi OSP przysługiwać będą środki ochrony indywidualnej i umundurowanie specjalne.
  utrzymanie remiz strażackich będzie mniej uciążliwe poprzez uregulowanie taryfy energii elektrycznej na poziomie gospodarstwa domowego.

 • strażakom ratownikom przysługiwać będzie legitymacja zapewniająca dodatkowe uprawnienia (ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego, będą mogły strażakom druhom wykupić ulgi np. w usługach publicznych).

 • strażakom OSP zapewniona została możliwość przyznania odznaki "Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej"

 • w budżecie państwa przewidziano środki finansowe na szkolenie strażaków ratowników OSP, w tym wprowadzono finansowanie w zakresie uzyskiwania uprawnienia kierowcy kat. "C".

 • zasady organizacji szkoleń strażaków ratowników OSP pozwolą uzyskać tytuł zawodowego strażaka.
  strażacy ochotnicy objęci są taką samą ochroną również wtedy, gdy dysponowani są do zdarzenia przez wójta, burmistrza lub mieszkańców (nie tylko PSP).

 • w Komendzie Wojewódzkiej PSP, będzie dedykowany zastępca komendanta do wsparcia OSP.
  samorządowcy mogą pełnić funkcje we władzach OSP w tym ochotniczych straży prowadzących działalność gospodarczą.

Szanowni Druhowie

Prezesi ZOP ZOSP RP

- wszyscy -

  W załączeniu przesyłamy Uchwałę ZG ZOSP w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu

ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz materiały pomocnicze z prośbą o rozpowszechnienie wśród OSP oraz działaczy Związku.

Z góry dziękuję, pozdrawiam

Łukasz Łach

Dyrektor ZWOW ZOSP RP


DO POBRANIA - PLIK PDF

OCENA PROJEKTU USTAWY UCHWAŁA ZG ZOSP RP Z 17.11.2021
UZASADNIENIE

wstecz