Prenumerata "Strażaka".

PISMO W SPRAWIE PRENUMERATY "STRAŻAKA" - 11.2021

Pismo z Oddziału Wojewódzkiego.

Kraków, dnia 9.11.2021 r. RSA/III./2/21

Szanowni Państwo
Burmistrzowie, Wójtowie
Prezesi ZOP ZOSP RP
Prezesi ZOM-G ZOSP RP
Komendanci Gminni OSP
Druhny, Druhowie
Działacze Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopoiskiego

Dot: prenumeraty czasopisma „STRAŻAK" na 2022 r.

   W imieniu Wydawcy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zwracamy się do Szanownych Państwa, Druhen, Druhów o zainteresowanie prenumeratą „STRAŻAKA" na 2022 rok.

    Zespół redakcyjny dokłada starań, by pismo utrzymywało dobry poziom. W ciekawy
sposób prezentuje tradycje i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych a także przekazuje
informuje o zdobyczach nauki i techniki, które służą ochronie przeciwpożarowej i zapewniają
bezpieczeństwo podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
   Cena za 1 eoz. STRAŻAKA w 2022 roku wynosi 9.90 zł. /w tym VAT 8%/.
Roczna prenumerata wynosi 118,80 zł./w tym
VAT 8%/

    Uprzejmie prosimy o składanie zamówień w Biurze Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP odpowiednio
:

w Krakowie ul. K. Wyki 3 tel. 12-653-28-41, krakow@zosprp.pl
w Fili Biura w Nowym Sączu tel. 18-444-30-21 nowy.sacz@zosprp.pl
w Fili Biura w Tarnowie tel. 14-621-71-10 tarnow@zosprp.pl
telefonicznie, pisemnie lub e-mailem.

     Wpłaty prosimy dokonywać po otrzymaniu faktury /będziemy wystawiać w styczniu 2022 r./ lub na miejscu w Biurze Oddziału w Krakowie i Filiach w Nowym Sączu i Tarnowie.

     Termin składania zamówień do 30 grudnia 2021 r.

 


  Z poważaniem
Łukasz Łach - Dyrektor Zarządu Wykonawczego OS ZOSP RP w Krakowie

wstecz