Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI - 23.01.2020

   23 stycznia 2020 roku, po raz pierwszy w nowym roku, w lokalu Zarządu w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bochni obradował pod przewodnictwem Prezesa ZOP Ludwika Węgrzyna Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Uczestniczyło 18 członków tego gremium oraz gość: ks. kapelan Stanisław Szczygieł, a także trzech członków Powiatowej Komisji Rewizyjnej.
   Obrady prowadził Druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Powitał przybyłych, a następnie zaproponował porządek obrad, który został przyjęty bez zmian.
    Za zgodą zainteresowanych wybrano w głosowaniu jawnym Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Mirosław Siudak, Krzysztof Kokoszka, Jan Kulig i Józef Nowak.
    W pierwszej części posiedzenia zgromadzeni wysłuchali informacji o działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku w II półroczu 2019 roku. Temat referował druh Tadeusz Cichoń. Wydarzeń i pracy było dużo, a do najważniejszych należy zaliczyć: udział w konkursie na Najlepszą MDP, Najlepszą OSP i Najlepszego Strażaka i rozstrzygnięcie konkursu stopnia powiatowego (wybrano MDP OSP Mikluszowice, OSP Lipnica Murowana, druhowie: Paweł Kaczmarczyk i Janusz Stańdo). W sierpniu odbył się w Bochni Przegląd Zespołów Artystycznych działających przy OSP, we wrześniu 2 drużyny MDP wzięły udział w Małopolskim Zlocie MDP w Gorlicach oraz odbyła się Małopolska Gala Strażacka, podczas której ogłoszono wyniki wspomnianych konkursów (Druh Janusz Stańdo zajął III miejsce i otrzymał nagrodę). W październiku odbyły się kolejne dwie imprezy: Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków oraz Strażacka Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Bochni. W listopadzie ks. Stanisław Szczygieł zorganizował III Powiatowe Zaduszki Strażackie. w grudniu strażacy z terenu powiatu wzięli udział w Regionalnych Spotkaniach Opłatkowych w Krakowie i Tarnowie.
   Druh Ludwik Węgrzyn poruszył też temat udziału kandydatów na posłów i senatorów w powiatowych zawodach strażackich w Nowym Wiśniczu, co wywołało zaskoczenie i pewne dyskusje. Wyraził niezadowolenie z nieuczestniczenia w posiedzeniach Zarządu OP ZOSP RP niektórych członków tego organu (nie stawili się na żadne z posiedzeń). Poinformował, że ze środków Powiatu zakupiono i przekazano jednostkom potrzebny im sprzęt. Jednostki OSP (poza dwoma, które nie złożyły wniosków) otrzymały też po 5 tys. zł ze środków rządowego programu "5000+".
   Zarząd przyjął złożoną informację. Prezes Ludwik Węgrzyn podziękował za aktywne wykonywanie zadań, wyróżniając druhów Tadeusza Cichonia i Tadeusza Olszewskiego. Podziękował także za prace Komisji Rewizyjnej.
   Sprawozdanie finansowe za rok 2019 przedłożył druh Stanisław Cagiel. Wymienił wszystkie dochody i wydatki. Także tę informację Zarząd przyjął bez uwag.
  W dalszej części posiedzenia Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla przedstawił Zarządowi informację i działalności straży pożarnych na terenie powiatu bocheńskiego w 2019 roku. Zanotowano 1714 zdarzeń (wzrost w stosunku do roku poprzedniego), a najczęściej do interwencji wyjeżdżały OSP Rzezawa, OSP Łapanów, OSP Nowy Wiśnicz. Sporo wyjazdów zanotowały także OSP Proszówki i OSP Muchówka. Spadła ilość zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym (zginęło 5 osób). Komendant Cieśla poinformował także w komputerowo - słownej prezentacji o odbytych ćwiczeniach i szkoleniach dla druhów z OSP oraz udziale w trwającej już kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP. Podsumował także o dużej kwocie pieniędzy pozyskanych na zakup samochodów (w 2019 5 nowych), sprzętu, remonty remiz itp. To w sumie ponad 2 mln 781 tys. zł. Zachęcił także do udziału w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w kwietniu 2020 r. i podał szczegóły organizowanego wyjazdu.
   W dalszej części posiedzenia  druh Tadeusz Cichoń przedstawił zgromadzonym propozycję planu pracy ZOP ZOSP RP w Bochni na 2020 rok, a druh Stanisław Cagiel projekt planu finansowego ZOP ZOSP RP w Bochni na 2020 rok. Następnie druh Tadeusz Olszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie powiatu kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP.
   W dyskusji nad projektami zgłoszono propozycję uzupełnienia planu pracy o udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Padła też propozycja aby zawody strzeleckie rozegrać w Dziewinie. Prezes Ludwik Wegrzyn poprosił o dyskusję nad zorganizowaniem obchodów 20-lecia istnienia Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Druh Tadeusz Olszewski zaproponował opracowanie i wydanie drukiem drugiej, poszerzonej i uzupełnionej edycji książki "Ochotnicy Ziemi Bocheńskiej". Przypomniał także o przyjętej kiedyś uchwale w sprawie spisania notek biograficznych Zasłużonych Strażaków". Następnie poinformowano o podjętej na Prezydium uchwale w sprawie podziału na poszczególne gminy odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej". Kolejne propozycje uchwał zgłosił i uzasadnił Druh Tadeusz Cichoń. Dotyczą one zmian w składzie osobowym Prezydium i Zarządzie, a są spowodowane rezygnacjami druhów: Piotra Bartyzela, Rafała Dąbrowskiego oraz odwołaniem druha Roberta Roja. Na ich miejsca zaproponowano: do Prezydium Zarządu - mł. bryg. Roberta Cieślę, do Zarządu - Kamila Kolanowskiego (Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Drwini), Zbigniewa Hejmo (Wiceprezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Łapanowie).
   Po odczytaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków przez druha Mirosława Siudaka, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto wszystkie uchwały (treść uchwał w linkach poniżej).
   W sprawach bieżących druh Tadeusz Cichoń przypomniał o możliwości odpisania 1% podatku na cele ZOP ZOSP RP w Bochni i zachęcił do uczynienia tego. Druh Tadeusz Olszewski przypomniał o terminach składania sprawozdań po zebraniach w OSP, zwrócił uwagę na staranność i poprawność wypełnienia Raportów OSP oraz internetowego "Raportu OSP". Prosił także o dokonanie zmian w składzie Komisji Młodzieżowej ZOP ZOSP RP w Bochni i uaktywnienie tego organu.

  Po tych głosach w dyskusji, prowadzący obrady druh Ludwik Wegrzyn zamknął obrady.

UCHWAŁY ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO - DO POBRANIA

Uchwała nr 1 >>> Uchwała nr 2 >>> Uchwała nr 3 >>> Uchwała nr 4 >>>
Zał. 1 - Plan pracy na 2020 Zał. 2 - Plan finansowy na 2020 Uchwała nr 5 >>> Uchwała nr 6 >>>
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r.

Wstecz.