Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Łapanów - 01.10.2020 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI - 01.10.2020

   W dniu 1 października 2020 roku, na posiedzeniu wyjazdowym w Łapanowie, spotkał się Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście, w tym Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych ks. Stanisław Szczygieł, Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa oraz Druhowie Seniorzy, którym przyznano Medal Honorowy "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego", a także członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Bochni.
    Wszystkich przybyłych do świetlicy remizy OSP w Łapanowie powitał najpierw Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Łapanowie - Druh Jan Kulig, a zaraz po nim prowadzący pozostała część spotkania Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Druh Ludwik Węgrzyn. Po przyjęciu porządku obrad nastąpiła historyczna chwila wręczenia po raz pierwszy, ustanowionego staraniem ZOP ZOSP w Bochni, Medalu Honorowego "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego". Ta część spotkania zostanie obszerniej zrelacjonowana w odrębnej relacji.
    W imieniu wyróżnionych podziękowania złożył Druh Jan Kulig. - Jestem upoważniony do złożenia podziękowań Zarządowi za zauważenie wieloletniej pracy w straży pożarnej, czyli opieki nad bezpieczeństwem w gminach. Uważam, że nie ma cenniejszego prezentu, jak pamięć. Życzymy wszystkim Druhom doczekania sędziwego wieku. Służba na rzecz drugiego człowieka w potrzebie jest nieoceniona i niezastąpiona - powiedział.
   Następnie zaczęto procedować wg przyjętego porządku obrad. Druh Wiceprezes Tadeusz Cichoń przedłożył zgromadzonym obszerną informację o działalności Zarządu i straży pożarnych w okresie od stycznia do września 2020 r. W swoim wystąpieniu zawarł m. in. informacje o:
  - kampanii sprawozdawczej w OSP i całym Związku. Na terenie powiatu nie odbyło się z powodu wprowadzonych ograniczeń epidemicznych 5 zebrań. Ze sprawozdania zbiorczego przygotowanego przez Zarząd wynika, że na terenie powiatu działa 71 jednostek, skupiających 3296 członków, w tym 280 kobiet. Podkreślić należy wysoką pomoc finansową ze strony samorządów, która wyniosła ponad 2mln 700 tys. zł. Główne zgłaszane podczas zebrań problemy to: sprawa dodatków do emerytur strażaków oraz braki z sprzęcie i wyposażeniu,
- przed wprowadzeniem w dniu 20 marca 2020 roku stanu epidemii w Polsce udało się zorganizować i przeprowadzić: Turniej Rekreacyjny MDP w Mikluszowicach (15.02), doroczną naradę PSP i OSP (20.02), eliminacje gminne OTWP (z wyj. gmin: Bochnia, Drwinia, m. Bochnia),
- już po wprowadzeniu stanu epidemii, w warunkach obostrzeń: odbyła się konferencja z Wicemarszałkiem Smółką w sprawie działania w okresie epidemii, przekazania środków na zakup sprzętu dla OSP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przekazania sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości jak również przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Rady Powiatu Bocheńskiego.
    Ze względu na stan epidemii nie doszedł do skutku, prawie już w całkowicie przygotowany obóz letni dla członków MDP z terenu powiatu. Odwołano także wiele uroczystości jubileuszowych, eliminacje powiatowe i wojewódzkie OTWP "Młodzież zapobiega pożarom", wojewódzki turniej MDP itd. 
   Druh Cichoń zwrócił także uwagę na źle wypełniane wnioski o odznaczenia lub wnioski na starych drukach. Przypomniał także, że należy zwracać uwagę na wiek osób zgłaszanych do odznak i medali.
   Członek Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni - Powiatowy Komendant PSP w Bochni - mł. bryg. Robert Cieśla zreferował temat działalności straży pożarnych w 2020 roku. Podał statystykę wyjazdów oraz informacje o dofinansowaniach pozyskanych dla OSP i PSP. Podziękował wszystkim strażaków uczestniczącym w akcjach ratowniczych, w tym w akcji powodziowej w Łapanowie. Podał, że w ostatnim okresie przybyło fałszywych alarmów po wielu zgłoszeniach urzędów gmin i szkół o zagrożenia bombowym (taki alarm dla OSP Łapanów zdarzył się także w trakcie tego posiedzenia). Komendant podał także informacje w sprawie udziału w pielgrzymkach do Bazylik w Bochni (10.10) i Łagiewnikach (18.10). Wspomniał także o wyposażeniu jednostek w sprzęt niezbędny w działaniach związanych z epidemią Covid-19, o zakupach ze środków ministerialnych samochodów dla OSP Kamionna i Żegocina (wygranych za frekwencję w wyborach) oraz realizowanych obecnie zakupach dla PSP (nowe mundury, samochód kwatermistrzowski) oraz planowanych zmianach w taborze samochodowym (wymiana samochodów na nowe). Mówił także o szkoleniach dla strażaków, zapowiadając internetowe szkolenia - kurs dowódców i naczelników, zakończonych egzaminem w PSP.
   Druh Prezes Ludwik Węgrzyn poparł politykę przekazywania przez PSP jednostom OSP używanych, kilkuletnich, sprawnych i wyposażonych samochodów. Podziękował Komendzie za pomoc i współdziałanie. Jednocześnie negatywnie wypowiedział się przeciw centralnemu przydzielania sprzętu dla OSP, uznając, że najlepiej o brakach i stanie wyposażenia wiedzą organy stopnia powiatowego i gminnego. Zgłosił też zastrzeżenia do sposobu organizowania pielgrzymki powiatowej, bez wcześniejszej konsultacji z Zarządem Powiatowym.
   W tej sprawie wypowiedział się także Druh Krzysztof Kokoszka, który przypomniał, jak wyglądała organizacja pielgrzymek w latach poprzednich (za ks. kustosza Sadko).
   Wójt Łapanowa Andrzej Śliwa podziękował strażakom uczestniczącym w akcji powodziowej na terenie Gminy Łapanów w dniu 21 czerwca 2020 roku, zarówno tym z PSP jak i OSP. Poprosił o przekazanie podziękowań dla wszystkich strażaków.
   Z kolei Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Łapanowie Druh Jan Kulig przedstawił informację o wyposażeniu i działaniach straży pożarnej z terenu tej gminy. Działa tu 6 jednostek OSP, zrzeszających mężczyzn 224, kobiet 34, honorowych 35, wspierających 47. Działają dwie drużyny MDP (w OSP Tarnawa i OSP Zbydniów). Prezes podał także informacje o posiadanym sprzęcie. Wyraził podziękowania dla Wójta za jego zaangażowanie i troskę o straże pożarne. Prezes Kulig zakończył wystąpienie podziękowaniami dla Komendanta Powiatowego PSP w Bochni oraz Druhów Seniorów przybyłych na to spotkanie.
   Druh Jerzy Błoniarz zwrócił uwagę na historyczność tego zebrania, połączonego z wręczeniem Honorowych Odznak. Podkreślił, że strażacy przez wiele lat swojego życia niosą pomoc innym, a przyznane wyróżnienia są godnym podziękowaniem za tę działalność. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ustanowienia tego medalu oraz zasponsorowali jego wybicie.
   Druh Prezes Ludwik Węgrzyn poinformował, że przyznane medale, to dopiero początek, bo jest jeszcze wielu, których należy uhonorować. Zaproponował, aby kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się w Żegocinie.
   Ks. Kapelan Stanisław Szczygieł poinformował o terminie i miejscu kolejnych, powiatowych czwartych Strażackich Zaduszek (Kościół Św. Pawła w Bochni - 14 listopada, godz. 16.00), zachęcając do licznego udziału w tym nabożeństwie.
   Druh Krzysztof Kokoszka zaproponował powołanie zespołu, który zajmowałby się organizowaniem strażackiej wymiany z niemieckim Saarlouis. To sprawa ważna i z obopólną korzyścią oraz wolą kontynuowania.
   Po zaproszeniu uczestników zebrania na obiad przez Druha Jana Kuliga, prowadzący obrady Druh Ludwik Węgrzyn, dokonał zamknięcia obrad, po których wykonano jeszcze jeszcze pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych Druhów.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Łapanów - 01.10.2020 r. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Łapanów - 01.10.2020 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Łapanów - 01.10.2020 r. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Łapanów - 01.10.2020 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Łapanów - 01.10.2020 r. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Łapanów - 01.10.2020 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Łapanów - 01.10.2020 r. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Łapanów - 01.10.2020 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Łapanów - 01.10.2020 r.

Wstecz.