Strażacy w walce z koronowirusem.
  STRAŻACY W WALCE Z KORONAWIRUSEM 2020
WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP
NOWE NOWE NOWE NOWE

Wytyczne Komendanta Głównego PSP dla OSP włączonych do KSRG dotyczące działań realizowanych
przy zagrożeniu koronawirusem

Prezentacja "Wytycznych........" przygotowana przez KW PSP w Gdańsku -
http://www.straz.gda.pl/images/banners/2020_pdf/SARS_CoV_2_wytyczne.pdf

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
http://www.zwzosp.gda.pl/images/artykuly/2020/ZALECENIA_ECDC__COVID19_SO...  

Film instruktażowy zdejmowania ubrania Tychem i maseczki FFP3
https://www.youtube.com/watch?v=qL6VyZ5xEG0&app=desktop  

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

Link do mapy : https://arcg.is/1WCiaH

Źródło: http://www.zosprp.malopolska.pl/news.php?news=1248

    

Zmiana w Prawie o stowarzyszeniach ws. możliwości udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji


    Art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:
"1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 
1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
 
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 
1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.
 
1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a-1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).".

Informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
21 IV 2020 r.

LINKI
DO POBRANIA: WYTYCZNE GIS DLA STRAŻY POŻARNYCH (PDF) >>>
DO POBRANIA: WYTYCZNE DLA JEDNOSTEK Z KSRG (PDF) >>>

   W uzupełnieniu poprzedniej informacji dotyczącej wytycznych tj. „Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG” w związku z wirusem COVID-19, informuję, że w przypadku dysponowania wytypowanych przez Państwową Straż Pożarną jednostek OSP, szkolenie oraz zabezpieczenie zostanie uzgodnione lub zapewnione przez PSP.
DO POBRANIA: WYTYCZNE WHO (PDF) >>>
PROPOZYCJA DLA STRAŻAKÓW OSP >>>

wstecz