Szkolenia w OSP.

OPINIE O PROPOZYCJACH ZMIAN W ORGANIZACJI SZKOLEŃ - 07.02.2014

Myślenice, dnia: 07.02. 2014 rok

    Protokół końcowy z posiedzeń komisji ds. zaopiniowania propozycji zmian "Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych'' powołanej w dniu 7.12.2013 r. przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie.

    W celu sprecyzowania wniosków do nowelizowanych "Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych", komisja w składzie:
1. Podmokły Jan pow. Myślenice
2. Kucharski Władysław pow. Wieliczka
3. Kuczkowicz Jan pow. Nowy Targ
4. Obsiarczyk Jerzy pow. Oświęcim
5. Kwarciak Antoni pow. Wadowice
6. Smółka Łukasz Z-ca Dyrektora ZW OW ZOSP RP woj. małopolskiego
odbyła w terminach: - 14 stycznia, 28 stycznia, 7 lutego br. spotkania, w ramach których omówiono sprawy dotyczące zmian w zasadach organizacji szkoleń pożarniczych dla strażaków OSP.

Podczas ww. spotkań komisja wypracowała następujące wnioski odnoszące się do opracowanego przez Biuro Szkolenia KG PSP w Warszawie projektu "Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych":
1) Utrzymanie w mocy uprawnień pożarniczych strażaków OSP, uzyskanych na kursach i szkoleniach organizowanych przez PSP wg programów nauczania zatwierdzonych przez KO PSP i Zarząd Główny ZOSP RP w 2004 i 2006 roku oraz członków OSP szkolonych wg zasad obowiązujących przed 1991 rokiem.
Uzasadnienie:
Wyszkolenie pożarnicze członków OSP uzyskane po 1991 roku, czyli w okresie obowiązywania znowelizowanych przepisów prawnych (ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG) reformujących organizację ochrony przeciwpożarowej w kraju, nie powHnny być obecnie kwestionowane, gdyż realizowane były przez komendy (rejonowe) powiatowe PSP w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez KG PSP i Zarząd Głównego ZOSP RP oraz dostosowane do zakresu zadań ratowniczych nałożonych na jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Wprowadzenie wymogu odbycia szkolenia uzupełniającego w znacznym stopniu obciąża czasowo druhów OSP oraz zmusza ich do ponownego zdobywania uprawnień, które nabyli już wcześniej otrzymując od komend (rejonowych) powiatowych PSP stosowne
zaświadczenia potwierdzające ww. fakt.
2) Szkolenie teoretyczne strażaków OSP winno być realizowane w oparciu o e - learnigowe platformy szkoleniowe lub system eksternistyczny.
Uzasadnienie:
W celu skrócenia czasu udziału strażaków OSP w szkoleniach pożarniczych na poziomic podstawowym, zasadnym jest wprowadzenie w projektowanej nowelizacji zasad szkolenia OSP. rozwiązań umożliwiających organizowanie części teoretycznej szkoleń w systemie eksternistycznym lub za pomocą internetowej platformy edukacyjnej działającej na zasadach e - leamigu.
Organizowanie szkolenia e - lcamingowego lub eksternistycznego spowoduje, że strażacy
OSP w dogodnym dla siebie czasie będą mogli przyswoić wymaganą programem nauczania wiedzę teoretyczną bez konieczności uczestniczenia w seminaryjnych wykładach prowadzonych w komendach powiatowych / miejskich PSP. Proponowane wyżej rozwiązanie powoduje konieczność:
- zorganizowania internetowej platformy szkoleniowej dla OSP wyposażonej w materiały dydaktyczne dostosowane do treści programowych szkoleń pożarniczych,
- przygotowanie dla potrzeb szkolenia eksternistycznego opracowań książkowych (broszury, skrypty, artykuły tematyczne, wyciągi z przepisów prawnych, itp.) obejmujących tematycznie zagadnienia ujęte w programach poszczególnych stopni szkolenia pożarniczego.
3) Szkolenie pożarnicze, o którym mówi system szkolenia OSP winno być prowadzone dwuczęściowo tj.: część teoretyczna - realizowana eksternistycznie lub e - leamingowo zakończona pisemnym egzaminem teoretycznym, którego zaliczenie jest podstawą zakwalifikowania uczestnika kursu do udziału w szkoleniu praktycznym prowadzonym na bazie pojazdów, sprzętu i wyposażenia ratowniczego komend powiatowych / miejskich PSP.
Uzasadnienie:
Wprowadzenie egzaminu po zakończeniu szkolenia teoretycznego, daje możliwość zweryfikowania poziomu wiedzy teoretycznej nabytej przez strażaków OSP uczcstiiiczących w szkoleniu pożarniczym na zasadach eksternistycznych lub e - learningowych.
Egzamin z części teoretycznej proponuje się, aby przeprowadzany był w fórmie pisemnego testu jednokrotnego wyboru {szczegółowy zakres tematyczny testu powinien być dobierany na pods awie treści programowych realizowanych podczas szkolenia pożarniczego).
4) Szkolenie podstawowe strażaków OSP powinno być prowadzone w formie dwuetapowego lub jednoetapowego cyklu szkoleniowego (część i i II łącznie, jako jeden blok szkoleniowy poszerzony o kurs dowodzenia zastępem) po zakończeniu, którego
członek OSP uzyskuje kwalifikacje do wykonywania działań ratowniczo - gaśniczych realizowanych w ramach możliwości operacyjno - technicznych zastępu oraz uprawniony jest do dowodzenia zastępem.
Uzasadnienie:
Program szkolenia podstawowego powinien zawierać treści nauczania umożliwiające słuchaczowi uzyskanie kwalifikacji do stosowania w działaniach ratowniczych urządzeń oraz sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu pojazdów pożarniczych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie standaryzacją zatwierdzoną przez KG PSP. Ponadto mając na uwadze potrzebę zapewnienia w obsadach osobowych zastępów OSP strażaków posiadających uprawnienia dowódcze, cykl szkolenia podstawowego powinien być poszerzony o tematykę związaną z dowodzeniem na poziomie interwencyjnym związkiem taktycznym w sile zastępu. Zastosowanie w praktyce ww. rozwiązań skróci proces szkolenia członków OSP w układzie szkolenie podstawowe szkolenie dowódcze, a także wpłynie na podniesienie skuteczności i bezpieczeństwa działań ratowniczych podejmowanych samodzielnie przez zastępy OSP. Włączenie do bloku szkolenia podstawowego tematyki związanej z dowodzeniem, wyeliminuje występujące w jednostkach OSP sytuacje, gdzie do większości akcji wyjeżdżają zastępy OSP w obsadach, w których nie ma osób
uprawnionych do kierowania działaniami ratowniczymi w rozumieniu aktualnie obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia Skutkuje to tym, że do czasu przybycia na miejsce zdarzenia wykwalifikowanych dowódców, w pierwszej fazie akcji, czynności
ratownicze i zabezpieczające (niejednokrotnie mające bezpośredni wpływ na uratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia znacznej wartości) prowadzą strażacy OSP posiadający kwalifikacje pożarnicze na poziomie szkolenia podstawowego. Pomimo
spełnienia przez jednostki OSP z KSRG oraz spoza systemu norm wyszkolenia dowódczego (w danej OSP jest czterech strażaków z uprawnieniami dowódczymi) w przeważającej większości w podejmowanych samodzielnie przez OSP akcjach, w zastępach pożanuczych lub specjalnych OSP nic ma druhów uprawnionych do kierowania interwencyjnego.
   Wg obecnie przyjętych dla jednostek OSP minimalnych norm wyszkolenia (12 strażaków z wyszkoleniem podstawowym, 2 po kursie dowódców OSP, 2 po kursie naczelników OSP, itd.) można konsekwentnie stwierdzić, że proponowana w projekcie nowelizacji systemu szkolenia ścieżka nabywania uprawnień dowódczych w szeregach OSP spowoduje utrzymanie opisanej wyżej sytuacji kadrowej, w której "loterią" jest, obecność w składzie osobowym zastępu OSP strażaka z uprawnieniami dowódczymi (obsady osobowe zastępów OSP nic mają stałego składu, lecz formują się w sposób przypadkowy spośród druhów przybyłych w danym czasie na alarm).
    Proponowana w nowelizacji systemu szkolenia członków OSP ścieżka nabywania kwalifikacji do dowodzenia interwencyjnego, winna mieć zastosowanie do szkolenia funkcyjnych OSP (naczelnik, komendant gminny ZOSP) oraz strażaków jednostek włączonych do KSRCS, którzy z racji pełnionych funkcji lub występujących potrzeb operacyjnych, zobowiązani są do uzyskania uprawnień do dowodzenia rozwiniętymi związkami taktycznymi w sile sekcja, pluton, kompania.
5) Szkolenia podstawowe, specjalistyczne i dowódcze w celu zwiększenia dostępności dla strażaków OSP należy organizować głównie w oparciu o sprzęt będący w dyspozycji OSP i bazę - szkoleniową komend powiatowych / miejskich PSP lub za zgodą organizatora szkolenia w wyznaczonych jednostkach OSP.
Uzasadnienie:
Z uwagi na wysoki poziom stanu wyposażenia operacyjno - technicznego jednostek OSP z K.SRG, a także OSP spoza systemu proponuje się, aby w projektowanych zasadach szkolenia członków OSP wprowadzić możliwość organizowania szkoleń podstawowych w oparciu o bazę lokalową i sprzętową jednostek OSP (w przypadku prowadzenia szkolenia podstawowego dla strażaków danej gminy, komenda powiatowa/ miejska PSP mogłaby przeprowadzić przedmiotowy kurs w wytypowanej OSP).
Dodatkowo w celu ułatwienia dostępności do szkoleń, a także zminimalizowania kosztów z tym związanych, zasadnym jest dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń specjalistycznych i dowódczych organizowanych przez KW PSP w komendach
powiatowych / miejskich PSP.
6) Wyłączyć z zasad organizacji szkolenia podstawowego obowiązek zaliczenia komory dymowej i testu wydolnościowego, w;arunkujący uzyskanie uprawnień pożarniczych na poziomie podstawowym.
Uzasadnienie:
Wprowadzona w ramach szkolenia podstawowego konieczność zaliczenia komory dyniowej i testu wydolnościowego w znacznym stopniu ogranicza płynność przeprowadzania ww, szkoleń, limitowana pod względem ilości (standardowo 24 osoby) dostępność do komór dymowych działających przy KW PSP powoduje wydłużenie procesu nabywania przez strażaków OSP w pełnym zakresie programowym podstawowych uprawnień pożarniczych (bez zaliczenia testu w komorze dymowej strażak OSP mimo pozytywnego zaliczeniu szkolenia podstawowego nie może otrzymać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pożarniczego). Mając na uwadze sytuację, że nie każda jednostka OSP dysponuje sprzętem ochrony dróg oddechowych, nic ma potrzeby wysyłania wszystkich słuchaczy szkoleń podstawowych na test sprawnościowy w komorze dymowej. Zaliczenie przedmiotowego testu winno być obowiązkowe dla strażaków ochotników posiadających na wyposażeniu sprzęt ODO, gdyż skutkuje to wykonywaniem przez nich w ramach nałożonych w powiatowych planach ratowniczych zadań i czynności operacyjno - technicznych z wykorzystaniem
sprzętu ochrony dróg oddechowych (gaszenie pożarów wewnętrznych, udział w likwidacji zdarzeń o charakterze chemicznym, itp.).
7) Określić w programach szkolenia pożarniczego wymagania dotyczące wyszkolenia strażaków jednostek OSP nie włączonych do KSRG.
Uzasadnienie:
W związku z tym, iż strażacy jednostek OSP spoza krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego nie są zobowiązani do pełnej realizowania zadań ratowniczych określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG, w nawiązaniu do uzasadnienia opisanego w pkt. 6 niniejszego protokołu zasadnym jest wprowadzenie do zasad szkolenia rozwiązań umożliwiających strażakom analizowanych jednostek ochrony przeciwpożarowej uzyskiwania uprawnień pożarniczych na poziomie
wyszkolenia podstawowego bez konieczności obywania specjalistycznego testu w komorze dymowej.
Druhowie opisanych wyżej jednostek OSP nie dysponują sprzętem ochrony dróg oddechowych, w który powinni być wyposażeni w przypadku kierowania ich na przedmiotowe testy wydolnościowe. Brak wymaganego wyposażenia specjalistycznego w wielu przypadkach eliminuje ich z udziału w szkoleniach pożarniczych (szkolenie podstawowe część II, szkolenie podstawowe - jednoetapowe).
8) Doprecyzowanie w systemie szkolenia OSP zasad przeprowadzania przeszkolenia z zakresu BHP.
Uzasadnienie:
Na podstawie analizy zapisów rozdziału V (organizacja szkoleń członków OSP) projektu "Zasad organizacji szkolenia ........ " doprecyzowania wymaga zapis pkt. 4 w zakresie rodzaju proponowanego przeszkolenia BHP. W ocenie tut. komisji w programie szkolenia podstawowego winno być realizowane szkolenie wstępne BHP. Przeszkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane jest dla osób, które posiadają odbyte wcześniej szkolenie wstępne.
    Mając na względzie niebezpieczny charakter czynności ratowniczych, należy wyraźnie podkreślić konieczność przeprowadzania szkoleń okresowych dla członków OSP na podstawie opracowanych w tym celu wytycznych określających kompetencyjnie podmioty odpowiedzialne za ich realizację w odniesieniu do członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
    Dodatkowo, poza zakresem tematycznym dotyczącym nowelizacji "Zasad szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" w ramach posiedzeń członkowie komisji omówili potrzebą wyprowadzenia następujących zmian i nowelizacji przepisów i wytycznych normujących funkcjonowanie jednostek OSP:
1) Doprecyzować programy szkoleń specjalistycznych dla PSP o możliwość udziału strażaków OSP
2) Opracować program szkolenia z zakresu ODO dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wyrażających wole podnoszenia i uzupełnienia nabytych kwalifikacji ( dotyczy przede wszystkim strażaków wyszkolonych przed 2006 r.)
3) Wystąpić z wnioskiem do parlamentarzystów o przeprowadzenie nowelizacji przepisów prawnych w zakresie wydłużenia dla strażaków do 5 lat okresu ważności uprawnień do wykonywania czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Przewodniczący Komisji Jan Podmokły

wstecz