NARADA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ KP PSP W BOCHNI W 2009 ROKU
Narada w KP PSP w Bochni - 10.02.2010. Narada w KP PSP w Bochni - 10.02.2010.

    10 lutego 2010 roku w sali narad Komendy Powiatowej PSP w Bochni miała miejsce doroczna narada, podczas której Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Krzysztof Kokoszka dokonał podsumowania dzialalności Komendy Powiatowej PSP w Bochni w 2009 roku. W spotkaniu oprócz dowództwa Komendy wzięli udział zaproszeni goście, w tym: st. bryg. Andrzej Mróż - Małopolski Komendant PSP, Jacek Pająk - Starosta Bocheński, Bogdan Kosturkiewicz - Burmistrz Bochni oraz Wójtowie Gmin Powiatu Bocheńskiego, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Komendanci Gminni ZOSP RP, przedstawiciele prasy lokalnej.
     Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Krzysztof Kokoszka. To on powitał gości i uczestników spotkania, on także poinformował o celu zebrania, także on zaprezentował działalność Komendy Powiatowej. Jego ustne wypowiedzi ilustrowane były fotografiami, zestawieniami, wykresami wyświetlanymi przez multimedialny projektor. Uczestnicy spotkania otrzymali także drukowaną wersję prezentacji, zawierająca szczegółowe dane (niektóre prezentujemy poniżej). Komendant ocenił rok 2009 jako dobry, a w zakresie ilości zdarzeń jako bardziej bezpieczny w stosunku do roku poprzedniego.
    Ze sprawozdania Komendanta Powiatowego PSP wynika, że w
2009 r. strażacy najczęściej wyjeżdżali do wypadków drogowych, podtopień, a w sezonie letnim usuwali gniazda os i szerszeni. Z bardziej istotnych akcji należy odnotować wypadek na przejeździe kolejowym w Gorzkowie oraz katastrofę budowlaną przy rynku w Bochni. Generalnie zanotowano spadek liczby akcji (o 13 %).  W 2009 r. straż pożarna w Bochni zanotowała 896 interwencji (rok wcześniej 928). Samych pożarów było w minionym roku 218 (rok wcześniej 197), ich najczęstsze przyczyny to umyślne podpalenia, przede wszystkim traw (118). Interwencji związanych z tzw. miejscowymi zagrożeniami było 664 (spadek o 55 w stosunku do 2008 r.), było też 14 fałszywych alarmów. W skład kategorii "miejscowych zagrożeń" wchodzą np. podtopienia (189 wyjazdów, rok wcześniej tylko 17), wypadki drogowe (156, w 2008 r. 133), zaś wyjazdów do sytuacji związanych z nietypowym zachowaniem zwierząt (np. os, szerszeni, węży) zanotowano 84 (w 2008 r. 310). 55 interwencji dotyczyło huraganów i połamanych drzew.
    Sporą część spotkania zajęły sprawy związane z rozbudową budynku PSP w Bochni. Odniósł się do tego nie tylko Komendant Kokoszka, ale także goście: Komendant Wojewódzki Andrzej Mróz, Starosta Jacek Pająk, burmistrz Bogdan Kosturkiewicz. W tym roku nie pomoże Komenda Wojewódzka, ale pomoże zarówno Starostwo, jak i Miasto Bochnia, dzięki czemu rozbudowa będzie kontynuowała (głównie w zakresie kanalizacji oraz przyłącza energetycznego).
    Podczas spotkania padło też dużo podziękowań, które strażacy zawodowi kierowali głównie do samorządów i jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także policji, z którą PSP współdziała w ponad 60% zdarzeń.

Narada w KP PSP w Bochni - 10.02.2010. Narada w KP PSP w Bochni - 10.02.2010.
Narada w KP PSP w Bochni - 10.02.2010. Narada w KP PSP w Bochni - 10.02.2010.
Narada w KP PSP w Bochni - 10.02.2010. Narada w KP PSP w Bochni - 10.02.2010.
DZIAŁALNOŚĆ STRAŻAKÓW W POWIECIE BOCHEŃSKIM W ROKU 2009

     Raport przedstawiony uczestnikom spotkania zawiera wiele informacji dotyczących głównie takich zagadnień jak: sprawy organizacyjno - kadrowe KP PSP w Bochni, sprawy operacyjno - szkoleniowe, działalność kontrolno - rozpoznawcza, sprawy kwatermistrzowsko - techniczne, analiza wykonania budżeu oraz działaność Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KP PSP w Bochni.

     Oto niektóre dane statystyczne zaprezentowane w sprawozdaniu oraz spostrzeżenia i wnioski opracowane przez KP PSP w Bochni:

 • W 2009 r. został rozbudowany Krajowy System Ratowniczo na terenie powiatu bocheńskiego, jedna jednostka OSP Łąkta Górna gmina Żegocina; Decyzją Nr VI/113 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona do systemu. W 2009 r. na terenie powiatu bocheńskiego powstała również 1 nowa jednostka OSP Ispina gmina Drwinia.

 • Analizując działania prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego w latach 2008-2009 r. należy stwierdzić, że:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego brały udział   w 896 zdarzeniach, w tym: w 218 pożarach, 664 miejscowych zagrożeniach, 14 alarmach fałszywych.
  b) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek ogólnej ilości interwencji o 3,45%, tj. o 32 zdarzenia, w tym: wzrost ilości pożarów o 21 zdarzeń tj. o 10,66 %, spadek ilości miejscowych zagrożeń o 55 zdarzeń tj. o 7,65 %, wzrost ilości alarmów fałszywych o 2 zdarzenia, tj. o 16,67 %. Ilość interwencji w latach 1999-2009 wzrosła prawie 3-krotnie. Najwięcej zdarzeń odnotowano w roku 2007 tj. 1076 interwencji. Najmniej zdarzeń zaewidencjonowano w roku 1999.

 • Największa ilość zdarzeń na obszarze powiatu bocheńskiego wystąpiła na terenie miasta Bochni i gminy Bochnia. Tendencja ta utrzymuje się od wielu lat i spowodowana jest m.in.: dużym zaludnieniem oraz znacznym spektrum zagrożeń występujących na tych obszarach.
  W okresie 10-letnim najwięcej zdarzeń odnotowuje się na terenie miasta Bochni oraz gmin: Bochnia, Nowy Wiśnicz, Łapanów, Rzezawa.

 • Analizując ilość miejscowych zagrożeń w latach 1999-2009 należy podkreślić, że nastąpił ich znaczny wzrost - ponad 4-krotny. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w roku 2007, tj. 774, najmniej w roku 1999 tj. 172 zdarzenia.
       Analizując przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń w latach 2007 - 2009 należy zauważyć, że największą ich liczbę stanowią zdarzenia:
  . związane z komunikacją drogową w wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu ( wzrost w porównaniu z 2008 r. o 17%),
  . nietypowe zachowania się zwierząt i owadów stwarzające zagrożenie (spadek o 73%),
  . gwałtowne opady atmosferyczne ( wzrost o 1011%),
  . huragany, silne wiatry (spadek o 29,5%),
  . wady środków transportu (spadek o 30%),
  . gwałtowne przybory wód, zatory lodowe (wzrost o 400%),
  . uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych (praktycznie bez zmian).

 • W roku 2009 odnotowano 218 pożarów, co stanowi wzrost o ponad 10 % w stosunku do roku ubiegłego. Analizując ilość pożarów w latach 1999-2009 należy podkreślić, że ich liczba waha się w granicach 140-200 zdarzeń, z wyjątkiem lat: 2003, 2005, 2007 i 2009, co było spowodowane wystąpieniem znacznej ilości pożarów traw i pozostałości roślinnych na polach.
      Analizując przyczynowość powstania pożarów należy stwierdzić, iż na ogólną liczbę przyczyn powstawania pożarów w 2009 r. największą ilość stanowią:
  a) podpalenia umyślne (spadek w 2009 r. w stosunku do roku 2008 o 13%)
  b) wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (wzrost o 175%),
  c) nieostrożność osób dorosłych i nieletnich ( spadek o 17 %),
  d) wady środków transportu ( wzrost o 100%),
  e) wady urządzeń elektrycznych (spadek o 10%),
  f) wyładowania atmosferyczne (wzrost o 100% ).

 • W porównaniu do lat ubiegłych, znacznie wzrosła ilość osób poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych mających miejsce na drodze krajowej nr 4, drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Największy wzrost odnotowany na obszarze miasta Bochnia oraz gmin: Nowy Wiśnicz, Drwinia i Łapanów. Analizując ilość wypadków z ludźmi w latach 2000-2009 należy podkreślić, że ilość ofiar śmiertelnych waha się od 6 do 12 ofiar. Natomiast ilość rannych stopniowo wzrasta (z wyjątkiem lat 2006 i 2007- co było spowodowane długotrwałym remontem drogi krajowej nr 4).

 • Pod kątem ilości interwencji w roku 2009 w województwie małopolskim powiat bocheński znajduje się na 16 pozycji.

 • Analizując ilość środków finansowych przekazanych za pośrednictwem naszej Komendy Powiatowej PSP przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni należy podkreślić, że:
  .    w ciągu 10 lat jednostki OSP włączone do KSRG zostały dofinansowane na kwotę 569 375,11 zł,
  .    za otrzymane środki finansowe jednostki OSP zakupiły m.in.: środki łączności bezprzewodowej, umundurowanie specjalne, wyposażenie osobiste ratownika, sprzęt pożarniczy.

 • Łącznie w 2009 r. szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP - część I oraz II ukończyło 154 druhów. W 2009 r. przeprowadzono szkolenie w zakresie sędziowania zawodów OSP. Łącznie zostało przeszkolonych 76 druhów.  W 2009 r. zostały przeprowadzone Gminne zawody OSP w 2 gminach: Drwinia i Lipnica Murowana.

 • W analizowanym okresie czasu główne działania kontrolno-rozpoznawcze ukierunkowane były na:
  a) obiekty użyteczności publicznej, w których mogą przebywać ludzie w dużych grupach (125),
  b) zakłady produkcyjne, w tym zakłady zaliczone do zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (34),
  c) lasy (13 leśnictw),
  d) zamieszkania zbiorowego (19),
  e) mieszkalne wielorodzinne (13).
       Łącznie dokonano czynności kontrolno-rozpoznawczych w 202 obiektach. Stwierdzono 157 uchybień w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, głównie w zakresie:
  a) warunków ewakuacji powodujących zagrożenie życia ludzi,
  b) przeglądów okresowych stanu technicznego instalacji użytkowych,
  c) podręcznego sprzętu gaśniczego,
  d) przeciwpożarowych instalacji wodociągowych wewnętrznych,
  e) stanu drożności dróg ewakuacyjnych.

 • W ramach współpracy z jednostkami OSP z terenu powiatu bocheńskiego przekazano na podstawie Decyzji Nr 423/ 09 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 lipca 2009 r. do użytkowania jednostce OSP Łapanów samochód Renault Traffic V31 M, który dzięki środkom finansowym otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Bochni został wyposażony i przystosowany do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostce użyczono również samochód SLOp Polonez z instalacją gazową. W grudniu 2009 r. otrzymano z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie samochód osobowy marki Polonez eksploatowany wcześniej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Na wniosek zainteresowanej jednostki pojazd ten będzie przekazany do OSP Ispinia.


  Spostrzeżenia i wnioski

  1.  Spostrzeżenia.
      Na podstawie wniosków wynikających z analizy zagrożeń występujących na obszarze powiatu bocheńskiego, biorąc pod uwagę posiadane wyposażenie jednostek tworzących i współpracujących z Krajowym System Ratowniczo-Gaśniczym oraz wieloletnie doświadczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji szerokiego spektrum zagrożeń nasuwają się następujące spostrzeżenia:

  1)    Wyposażenie w pojazdy i sprzęt pożarniczy Komendy Powiatowej PSP w Bochni w stosunku do obowiązującego normatywu i skali zagrożeń powiatu jest niewystarczające. Główne braki to:
  Pojazdy:
  Lekki samochód ratownictwa chemiczno - ekologicznego
  Ciężki samochód ratownictwa drogowego
  Samochód ratowniczo - gaśniczy lekki

  Sprzęt silnikowy:
  a)  lokalizatory ognia i temperatury ,
  b)  linkowe urządzenia ratownicze,
  c)  urządzenia do cięcia płomieniowego,
  d)  piły tarczowe do betonu i stali,
  e)  zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii 2- zestaw obejmuje: pompę, przewody, łańcuchy, wymienne końcówki, nożyce i rozpieracz (lub nożyco- rozpieracz kombi) o sile cięcia do 30 t i sile rozpierania do 10 t, zaciskacz do rur,
  f)  generator piany lekkiej - przenośny (napęd turbiną wodną),
  g)  działko wodno - pianowe - przewoźne o wydajności min 2000 m3/min,
  h)  zestaw papierków wskaźnikowych,
  i)  radiometr,
  j)  aparat powietrzny butlowy - nadciśnieniowy - 2 kpl.,
  k)  ponton z silnikiem,
  l)  zapory przeciwolejowe sztywne,
  m) agregat prądotwórczy o mocy powyżej 20 kVA,
  n)   pompa o wydajności min 4000 l/min do wody czystej

  2)  Jednostki OSP posiadają na swoim wyposażeniu w zdecydowanej większości motopompy do wody czystej typu M8/8 PO3 i PO5, które zostały wyprodukowane w latach 70 - tych i na początku lat 80 - tych. Znaczna część z nich jest wyeksploatowana i wymaga wymiany na nowy sprzęt.
  3)  Największa ilość sił i środków w stosunku do zagrożeń występujących na danym obszarze jest na terenie gminy i miasta Nowy Wiśnicz. Funkcjonują tam 2 jednostki OSP włączone do KSRG (OSP Nowy Wiśnicz, OSP Królówka) wyposażone łącznie w 5 samochodów pożarniczych w tym: 2 SLRt ze sprzętem hydraulicznym, 1 ciężki samochód gaśniczy, 2 średnie samochody gaśnicze. Dodatkowo na obszarze gminy znajduje się 5 jednostek OSP spoza KSRG wyposażonych w 2 ciężkie samochódy gaśnicze, 3 średnie samochody gaśnicze i 7 lekkich samochód gaśniczy.
       W związku z powyższym należy uznać, że miasto i gmina Nowy Wiśnicz jest najlepiej zabezpieczonym pod względem przeciwpożarowym obszarem na terenie powiatu bocheńskiego. Jednak biorących pod uwagę fakt, że terenem działania jednostek OSP z KSRG jest obszar całego powiatu, wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Nowy Wiśnicz traktuje się jako odwód operacyjny mogący być wykorzystany na pozostały obszar powiatu w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających ich lokalizację przez lokalne jednostki OSP.
  4)  Najmniejsza ilość sił i środków w stosunku do zagrożeń występujących na danym obszarze występuje na obszarze gmin: Bochnia, Drwinia, Rzezawa. W tych gminach występują zagrożenia określone jako duże (chemiczno-ekologiczne, powodziowe, związane z dużych ruchem kołowym i szynowym). Natomiast wyposażenie jednostek OSP znajdujących się na tych obszarach jest niewspółmierne do zagrożeń.
  5)  W pozostałych gminach tj.: Żegocina, Trzciana, Łapanów, Lipnica Murowana stopień wyposażenia jednostek OSP w stosunku do występujących zagrożeń należy uznać jako dostateczny.
  6)  Analizując wyposażenie jednostek OSP z terenu naszego powiatu należy uznać, że są one przystosowane przede wszystkim do gaszenia pożarów. Natomiast przygotowanie do usuwania pozostałych zagrożeń tj. chemiczno-ekologicznych, powodziowych, wodnych, medycznych jest znikome. Jednak należy podkreślić, że zdecydowana większość podstawowego sprzętu pożarniczego wykorzystywanego do działań gaśniczych jest mocno wyeksploatowana i przestarzała wymaga wymiany na nowy.
  7)  W przypadku zagrożeń i katastrof, pojazdy i sprzęt pożarniczy oraz ratownicy PSP i OSP są dysponowani do zdarzeń jako pierwszy rzut i są najczęściej dominującą służbą ratowniczą w kraju.
  8) Przyznane dotacje i środki finansowe wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem i planem finansowym, bez zobowiązań wymagalnych.

  2.    Wnioski.

  W celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu należy:
  1)    sukcesywnie doposażać Komendę Powiatową PSP oraz jednostek OSP w pojazdy i sprzęt pożarniczy równoważący zagrożenia występujące na terenie powiatu wg standardów wyznaczonych przez stosowne akty prawne, normatywy i wytyczne,
  2)    sukcesywnie zwiększać ilość etatów pożarniczych w KP PSP Bochnia,
  3)    sukcesywnie doposażać jednostki OSP w system selektywnego alarmowania,
  4)    kontynuować rozbudowę i modernizację siedziby Komendy Powiatowej PSP w celu skrócenia czasu wyjazdu sił i środków do zdarzeń oraz poprawy warunków pełnienia służby i przechowywania sprzętu,
  5)    sukcesywnie wdrażać nowy system szkolenia strażaków OSP zwiększając nacisk na szkolenia specjalistyczne,
  6)    prowadzić dalsze działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego poprzez:
  a)    prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych ukierunkowanych na grupę obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz obiekty produkcyjne,
  b)    rozwijanie systemu monitoringu pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych o architekturze drewnianej,
  c)    prowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnych,
  d)    organizację ćwiczeń ratowniczo- gaśniczych.

RELACJA FILMOWA >>>
wstecz