RODO W JEDNOSTKACH OSP

      W związku z treścią rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informujemy, iż ZOSP RP podjął prace nad przyjęciem Kodeksu Postępowania Związku OSP RP w sprawie ochrony danych osobowych. Kodeksu będzie określał w szczególności:
a) zasady i warunki rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych przez członków Związku OSP RP (tj. OSP);
b) zasady ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez członków Związku OSP RP jako administratorów danych osobowych w określonych kontekstach;
c) zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez członków Związku OSP RP;
d) odpowiednie środki i procedury techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez członków Związku OSP RP zgodnie z RODO;
e) środki i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez członków Związku OSP RP, o których mowa w art. 24 i 25 RODO, oraz środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO;
f) inne elementy, o których mowa w art. 40 ust. 2 RODO.

   Jednocześnie informujemy o jednej z ważniejszych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez OSP. Podstawą prawną nadającą legalność przetwarzania danych osobowych osób poszkodowanych przez OSP jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
   Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Administrator danych może powołać się na tą postawę przetwarzania danych, gdy:
1) dochodzi do zagrożenia żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
2) ochrona tych interesów nie jest możliwa w inny sposób, tylko przetwarzając dane osobowe.

ZOP ZOSP RP W BOCHNI - KLAUZULA INFORMACYJNA

    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7. 32-700 Bochnia; telefon kontaktowy: 14 615-37-00
lub e-mail:   cichon47@o2.pl
   W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail:  cichon47@o2.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych jednostki (w tym działalności operacyjnej) oraz w celach promocyjnych (na stronach internetowych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Materiały które mogą być pomocne dla OSP w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (do ściągnięcia

[wstecz]