Zasady zachowania się strażaków podczas nabożeństw.

ZASADY ZACHOWANIA STRAŻAKÓW PODCZAS NABOŻEŃSTW

    Zasady zachowania się strażaków podczas nabożeństw religijnych polowych i w kościołach bywają bardzo różne, gdyż nie są określone dokładnie w regulaminach. Wychodząc naprzeciw strażackiej braci, która nie wie dokładnie, jak należy zachować się podczas religijnych uroczystości miesięcznik "Strażak" obublikowal artykuł autorstwa druha Czesława Kosiby zatytułowany "Stać czy klękać", w którym autor objaśnia, jak należy to robić.
   Polecamy tę lekturę zwłaszcza naczelnikom jednostek oraz komendantom gminnym (zwykle pełniącym obowiązki dowódców uroczystości) i zachęcamy do stosowania takich właśnie rozwiązań.

Strażacy podczas nabożeństw.

Strażacy podczas nabożeństw.

    Każdą uroczystość zarząd OSP lub oddział Związku OSP RP powinien zaplanować z co najmniej rocznym wyprzedzeniem. Termin uroczystości należy ustalić z miejscowym księdzem proboszczem i kapelanem lub z innymi duchownymi i wprowadzić do swojego rocznego planu działania. Uzgadnianie terminów z duchownymi dotyczy wszystkich wyznań. Miesiąc przed uroczystością trzeba zapoznać głównego celebransa z ceremoniałem obowiązującym OSP i oddziały Związku, jak również przyjąć do stosowania zachowania obowiązujące w obiektach sakralnych.
    Jak strażacy ochotnicy (dotyczy to również Szanownych Druhen) powinni zachować się podczas uroczystości religijnych?:

.    Do kościoła lub na nabożeństwo polowe indywidualnie przybywa się 10 minut przed jego rozpoczęciem, dotyczy to również orkiestry.
.    Kompanię honorową z innymi pododdziałami wprowadza się 5 minut przed rozpoczęciem uroczystości.
.    Podczas nabożeństwa należy zachować ciszę, powagę, nie rozmawiać, nie śmiać się.
.    Należy występować w kompletnym ubiorze galowym lub wyjściowym - ustala to, w zależności od rangi imprezy, jej organizator.
. Strażacy w mundurach, występując indywidualnie, przed wejściem do kościoła lub wchodząc na miejsce uroczystości, zdejmują nakrycia głowy (czapki rogatywki, a chłopcy czapeczki MDP).
. Kobiety nie zdejmują kapeluszy, podobnie dziewczęta z MDP.
. Strażak występujący indywidualnie, po zdjęciu czapki, przekłada ją do lewej ręki, obejmując dłonią z dołu za róg denka. Strona wewnętrzna czapki przylega do spodni, lewa ręka swobodnie wyprostowana, daszek skierowany do przodu, palce złączone razem z kciukiem (fot. nr 1).
. Po wejściu do kościoła nie klękamy. Przyjmujemy postawę zasadniczą, a następnie przez skinienie głowy oddajemy szacunek najświętszemu sakramentowi. Po wykonaniu tej czynności zajmujemy miejsce siedzące (odstępujemy je obowiązkowo osobom starszym, kobietom, chorym).
. Siedząc, czapkę trzymamy w lewej ręce, na lewym kolanie, skierowaną daszkiem do przodu (fot. nr 2).
. Stojąc, czapki nie trzymamy jak na zdjęciu nr 3, co stosowane jest nagminnie i świadczy o braku znajomości zasad zachowania w umundurowaniu. Może wygląda to ładnie, ale jest nieprawidłowo. W ten sposób czapkę trzyma się tylko w momencie ślubowania (fot. nr 3)
. Czapek nie kładziemy na krzesłach, klęcznikach, gzymsach, stopniach ołtarzy, podwyższeniach, zakamarkach, nie wieszamy na wystających ze ścian gwoździach, hakach, płotach, ogrodzeniach, bezpośrednio na trawie (podczas polowej mszy św.). Strażacy występujący indywidualnie w umundurowaniu i w pododdziałach przez cały czas trwania nabożeństwa nie klękają. Przed podniesieniem i komunią św. strażacy w umundurowaniu wstają, a następnie przyjmują postawę zasadniczą. Wstają również na ewangelię, błogosławieństwo itd. razem ze wszystkimi wiernymi.
. Przy podniesieniu hostii i kielicha po słowach, "...które za Was będzie wydane" i "... to czyńcie na moją pamiątkę", a przy komunii po słowach, "... którzy wezwani zostali na ucztę Baranka" dłoń prawej ręki należy przyłożyć do serca. Wszystkie palce powinny być złączone i ułożone równolegle do klapy górnej kieszeni kurtki (fot. nr 4). Powrót ręki następuje po opuszczeniu hostii i kielicha, na sygnał dzwonka, a przy komunii św. po odmówieniu "...a będzie uzdrowiona dusza moja".
. Ważnym elementem obrzędu przed komunią św. jest przekazanie znaku pokoju. Skłaniamy się wtedy naszym sąsiadom i podajemy im rękę. Przełożeni i starsi powinni pierwsi podać rękę podwładnym i młodszym. To samo dotyczy kobiet. W pododdziałach znaku pokoju się nie przekazuje. Przed przystąpieniem do komunii św. strażak indywidualny podchodzi do miejsca jej udzielania, nie klęka, przyjmuje postawę zasadniczą, a gdy kapłan podaje najświętszy sakrament osobie stojącej obok, kładzie dłoń prawej ręki na sercu, po przyjęciu komunii św. opuszcza rękę, wykonuje skłon głowy i udaje się do poprzednio zajmowanego miejsca.
   Strażacy występujący indywidualnie, wychodzą z kościoła po udaniu się celebransa do zakrystii. Przed wyjściem wykonują skłon głowy w kierunku miejsca przechowywania najświętszego sakramentu, nakrycie głowy zakładają po wyjściu z kościoła.

. Strażacy występujący w pododdziałach, w składach pocztów sztandarowych i flagowego, nakryć głowy (czapek rogatywek, hełmów ozdobnych i bojowych, czapek MDP) nie zdejmują przez cały czas trwania uroczystości, również przy przyjmowaniu komunii św.
.  Strażacy występujący w pododdziałach (dotyczy to pocztów sztandarowych i flagowego) nie występują z szyku do komunii św. Gdy zbliży się do nich kapłan, powinni rozluźnić ustawienie. Chęć przystąpienia do komunii św. sygnalizują, podobnie jak strażacy występujący indywidualnie (dłoń prawej ręki kładą na sercu).
.  Aby komunia św. przebiegła sprawnie, należy to wcześniej ustalić z kapłanem, najlepiej wyznaczyć strażaka, który dyskretnie będzie sygnalizował komu udzielić sakramentu.
. . Poczty sztandarowe, poczet flagowy, kompania honorowa wychodzą z kościoła po słowach kapłana  "Idźcie w pokoju Chrystusa". Dowódca pododdziałów powinien ustalić czy przed wyjściem pododdziałów odegrane będą: hasło Wojska Polskiego, "Rota" lub "Boże coś Polskę". Dopiero po ich wykonaniu wydaje się stosowne komendy do opuszczenia kościoła.
. Każdy poczet sztandarowy przed wyjściem z kościoła powinien pochylić sztandar przed miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu.
    Powyższe wskazania dotyczą również nabożeństw polowych.

Zasady.

   W przypadku uczestniczenia w uroczystości religijnej innego wyznania zasady zachowania się pododdziałów, pocztów sztandarowych, pocztu flagowego i występujących indywidualnie strażaków, należy wcześniej uz?godnić z duchownym tego wyznania. Rolą organizatorów uroczystości strażackich w obiektach sakralnych jest również zapoznanie duchownych z ceremoniałem pożarniczym i tradycjami obowiązującymi w tym zakresie. Chodzi o uniknięcie wszelkich niedomówień. Mamy również naszych wspaniałych, oddanych księży kapelanów, korzystajmy przede wszystkim z ich pomocy.
    Te wszystkie zasady zachowań są od dawna ustalone z władzami kościelnymi i księża kapelani je znają. Od nas samych tylko zależeć będzie, czy potrafimy ich wszyscy jednakowo przestrzegać.

      Tekst i zdjęcia: Czesław Kosiba

[wstecz]