I. POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE MDP - DZIEWIN 2018 - ZAPROSZENIE

   Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni oraz Klub Strzelcki LOK "Puszcza" Dziewin serdecznie zapraszają członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do udziału w I. Powiatowych Zawodach Strzeleckich "Dziewin 2018". Honorowy patronat nad imprezą, organizowaną 28.04.2018 r. o godz. 9.00 w budynku Domu Ludowego w Drwini, objęli Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn oraz Wójt Gminy Drwinia Pan Jan Pająk.

REGULAMIN I. POWIATOWEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO MŁODZIEŻOWYCH DRUZYN POŻARNICZYCH

DZIEWIN 2018

1. Celem turnieju jest integracja strażaków, rekreacja i popularyzacja sportów strzeleckich wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
2. W turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące gminy/miasta tj. jedna drużyna MDP, z terenu działania ZOG/M ZOSP RP. Zasady wyłaniania drużyny wg własnego uznania.
3. Organizatorami turnieju jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju "Puszcza" Dziewin. Patronat honorowy nad turniejem objął Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk.
4. Termin turnieju i miejsce: 28.04.2018. godz. 9.00 - Sala doskonalenia strzelectwa w Dziewinie (w budynku Domu Ludowego)
5. Turniej zostanie przeprowadzony w konkurencji karabinka pneumatycznego w pozycji stojącej.
6. W turnieju biorą udział drużyny /po jednej z każdej gminy i miasta/ w składzie 4-osobowym, tylko członkowie MDP - posiadający aktualne legitymacje członkowskie. W przypadku braku legitymacji należy zabrać legitymację szkolną lub dowód osobisty, a także na druku zgłoszenia potwierdzić w Zarządzie M/G, że dana osoba jest członkiem OSP - MDP.
7. W turnieju MDP mogą wziąć udział dzieci urodzone od roku 2002 do 2005, zgłoszone na druku stanowiącym załącznik nr 1 oraz posiadające oświadczenie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego według załącznika nr 2.
8. Zawodnicy stawiają się na turnieju wraz z opiekunem.
9. Zawodnicy przystępują do rywalizacji po zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i po instruktarzu przeprowadzonym przez prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego.
10. Konkurencja polega na oddaniu 7 strzałów z karabinka pneumatycznego będącego na wyposażeniu organizatora, do tarczy o wymiarach 15x15 cm umieszczonych w odległości 10 m od stanowiska strzeleckiego z postawy stojącej bez podpory.
11. Po oddaniu 2 strzałów próbnych następuje sprawdzenie tarczy. Następnie zawodnik oddaje 5 strzałów, już bez możliwości sprawdzenia tarczy do czasu zakończenia konkurencji. Po zakończonej konkurencji zawodnik zabiera tarczę i przekazuje ją komisji sędziowskiej. Ze wszystkich oddanych strzałów sumowanych jest pięć najwyżej ocenianych wyników.
12. Komisja Sędziowska zostaje powołana przez organizatora.
13. W klasyfikacji końcowej sumowane są wyniki z uzyskane po dwóch konkurencjach opisanych w pkt. 5. O zwycięstwie decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.
14. Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna. Zwycięzcą drużynowym zostaje reprezentacja, która uzyskała największą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów zarządzona zostanie dogrywka - 3 strzały dodatkowe. Zwycięzcą indywidualnym zostaje zawodnik, który uzyskał największą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów zarządzona zostanie dogrywka - 3 strzały dodatkowe. Organizatorzy mogą dokonać zmian regulaminie.
15. Broń, tarcze, amunicję i komisję sędziowską zabezpiecza w/w Klub Strzelecki.
16. Organizację całościowo zapewni Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSPRP. Przewidywany jest poczęstunek. Dojazd i ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
17. Podczas trwania turnieju dla jego uczestników przeprowadzony zostanie kurs pierwszej pomocy.
18. Zgłoszenia drużyn należy składać pisemnie w wyznaczonym terminie tj. do 23 kwietnia 2018 r.na adres:
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Druh Rafał Dąbrowski
ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia
19. Pozostałe kwestie reguluje; Regulamin strzelnicy KS LOK "PUSZCZA" Dziewin.

DO POBRANIA
  • Załącznik nr 1
   Karta zgłoszenia >>>
  • Załącznik nr 2
Oświadczenie rodzica >>>

RELACJA >>>

[wstecz]

[mdp]