ZESTAW SPECJALNOŚCI POŻARNICZYCH DLA MDP

     9 lutego 2006 roku, na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, przyjęto regulaminy zdobywania specjalności pożarniczych MDP.   Specjalności zdobywa się indywidualnie i samodzielnie. Specjalności można zdobywać podczas codziennej pracy w drużynie oraz podczas pobytu na obozie lub zimowisku pożarniczym. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z wymaganiami poszczególnych specjalności i przemyśleć, w jaki sposób będzie można je zdobyć.
      W czasie zdobywania specjalności można korzystać z rady dowódcy drużyny, opiekuna, a także korzystać z książek lub fachowych czasopism. Po zaliczeniu - spełnieniu wszystkich wymagań dla zdobycia danej specjalności należy przekazać dowódcy drużyny wypełnioną kartę próby specjalności. O przyznaniu specjalności decyduje rada drużyny lub rada obozu - zimowiska. Fakt zdobycia specjalności wpisuje się do legitymacji członkowskiej MDP.
     Oznakę - plakietkę zdobytej specjalności nosi się na prawym rękawie munduru wg następujących zasad: w przypadku zdobycia jednej specjalności - umieszcza się ją na środku ramienia, 5 cm poniżej wszycia rękawa, w przypadku zdobycia dwóch specjalności umieszcza się je obok siebie, w jednym rzędzie 5 cm poniżej wszycia rękawa, w przypadku zdobycia kolejnych specjalności stosuje się zasadę, że każda z nich jest umieszczana symetrycznie, poniżej w następnych rzędach (po 2 w rzędzie - w poziomie), najbliżej wszycia rękawa nosi się oznaki specjalności grupy młodszej.
     Dopuszcza się możliwość tworzenia własnych specjalności, uwzględniających potrzeby drużyny i środowiska lokalnego (np. ratownik wodny, krajoznawca, informatyk). Specjalności zdobyte przed wprowadzeniem nowego regulaminu zachowują ważność.

KANDYDACI

Florek FLOREK
1.    Zapoznał się z postacią św. Floriana - patrona strażaków
2.    Poznał ogólną historię ochrony przeciwpożarowej
3.    Zebrał pamiątki strażackie i zaprezentował je swoim kolegom
4.    Przyglądał się uroczystościom z okazji Dnia Strażaka
5.    Uczestniczył w uroczystej akademii zorganizowanej dla strażaków
Wojtek WOJTEK
1.    Zainteresował się pracą strażaka
2.    Złożył wizytę w JR-G PSP albo OSP
3.    Zadawał pytania z zakresu pożarnictwa strażakowi pełniącemu służbę
4.    Namalował rysunek, napisał krótkie opowiadanie lub zaprezentował krótką rymowankę przedstawiającą pracę strażaka
5.    Przeczytał lub poprosił o przeczytanie książki "Jak Wojtek został strażakiem?"
Strażak Sam STRAŻAK SAM
1.    Oglądał przebieg zawodów sportowo-pożarniczych lub ćwiczeń do nich przygotowujących
2.    Potrafi rozwinąć wąż pożarniczy W-25 i W-52
3.    Wie, jak wygląda prądownica i do czego służy
4.    Potrafi założyć hełm MDP wraz z pasem i toporkiem
5.    Pomagał przy konserwacji drobnego sprzętu pożarniczego
Żarek ŻAREK
1.    Zna ogólne warunki powstawania pożaru
2.    Nazywa podstawowy sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu straży
3.    Wie, w jaki sposób zabezpieczyć ognisko oraz jak je zagasić
4.    Wymyślił hasła i ostrzeżenia o tematyce przeciwpożarowej

ISKIERKI - 7 - 11 LAT

Łącznik Zwiadowca ŁĄCZNIK ZWIADOWCA
Wiedza:
1.    Zna sposoby łączności wykorzystywane w czasie działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP i PSP.
2.    Wie, co oznaczają skróty OSP, JOT, MDP, Z OSP RP, GCR, PSP, JRG, CPR, KSRG, WSKR.
3.    Zna sposoby i urządzenia służące do alarmowania straży pożarnych i mieszkańców o grożącym niebezpieczeństwie.
4.    Zna rodzaje materiałów palnych i niepalnych występujących w różnego rodzaju budynkach (mieszkalnych, biurowych, szkolnych itp.).
Umiejętności:
1.    Umie powiadomić w prawidłowy sposób odpowiednie służby ratownicze o zaistniałym zagrożeniu.
2.    Umie zastosować i pokazać znaki gestowe stosowane w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych przez straże pożarne. Umie nawiązać łączność przy pomocy radiotelefonu.
3.    Umie przekazywać rozkazy lub polecenia szybko i prawidłowo osobom, do których są skierowane.
4.    Umie prawidłowo zachować się w przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego.
Znawca zasad przeciwpożarowych. ZNAWCA ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH
Wiedza:
1.    Wie, jakie są najważniejsze przyczyny powstawania pożarów, wie, co sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów, zna zagrożenia ekologiczne.
2.    Wie, jakie zasady przeciwpożarowe obowiązują na terenach leśnych i w gospodarstwach rolnych.
3.    Wie, jaki sprzęt podręczny powinien się znajdować w gospodarstwach rolnych, szkole i w budynkach mieszkalnych.
4.    Wie, jak prawidłowo użytkować urządzenia elektryczne, grzewcze i gazowe.
Umiejętności:
1.    Umie wskazać miejsca szczególnego zagrożenia pożarowego na terenie swojej miejscowości lub miejsca pobytu.
2.    Umie prawidłowo wybrać i przygotować miejsce na rozpalenie ogniska.
3.    Umie posługiwać się sprzętem gaśniczym znajdującym się w gospodarstwie rolnym i szkole.
4.    Umie wskazać miejsca i sytuacje, w których sprawcami pożaru mogą być dzieci.
Pomocnik strażaka. POMOCNIK STRAŻAKA
Wiedza:
1.    Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i MDP oraz stopnie funkcjonariuszy PSP
2.    Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.
3.    Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.
4.    Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.
Umiejętności:
1.    Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.
2.    Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.
3.    Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego i prawidłowym ułożeniu sprzętu w magazynie i na samochodzie bojowym.
4.    Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych dla MDP.
5.    Umie wykonać podstawowe elementy musztry.
spr08.jpg (3766 bytes) SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO
Wiedza:
1.    Wie, jaki sprzęt zaliczamy do podręcznego sprzętu gaśniczego.
2.    Wie, do czego służą poszczególne rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego.
3.    Wie, jaki sprzęt gaśniczy powinien znajdować się w gospodarstwie rolnym.
4.    Wie, jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy.
Umiejętności:
1.    Umie zastosować w razie potrzeby podręczny sprzęt gaśniczy.
2.    Umie wskazać miejsca pobierania wody do celów gaśniczych w swojej miejscowości lub miejscu pobytu.
3.    Umie odróżnić rodzaje gaśnic i wskazać do gaszenia jakich rodzajów pożarów służą.
4.    Umie odróżnić sprzęt służący do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

PŁOMYKI - 12 - 15 LAT

Ratownik RATOWNIK
Wiedza:
1.    Zna adres i telefon pogotowia ratunkowego, lekarza rejonowego, najbliższego szpitala,
potrafi wezwać lekarza do wypadku i przekazać dyspozytorowi potrzebne informacje.
2.    Zna zawartość apteczki oraz przydatność znajdujących się w niej środków, wie gdzie
Jest ona przechowywana w remizie, samochodzie pożarniczym i w szkole.
3.    Zna przyczyny i rodzaje oparzeń I, II i III stopnia.
4.    Zna sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy osobom, które zemdlały, uległy
zatruciu czadem, porażeniu prądem lub piorunem.
5.    Zna sposoby ratowania dzieci chorych z pożaru (wie, gdzie należy ich szukać) oraz jak
ratuje się z pożaru zwierzęta domowe i ptactwo.
Umiejętności:
1.    Umie przeprowadzić resuscytację, potrafi ją wykonać na fantomie.
2.    Umie udzielić pierwszej pomocy w przypadku powstania rany, złamania kończyny,
krwotoku oraz zwichnięcia; potrafi zorganizować opiekę nad chorym do czasu przybycia
lekarza.
3.    Umie udzielić pomocy przy oparzeniach, zastosować pozycję boczną ustaloną.
4.    Umie zmierzyć puls u osoby poszkodowanej w różnych miejscach ciała.
5.    Umie zastosować kilka sposobów przenoszenia osób poszkodowanych (bez pomocy
noszy i na noszach).
Organizator pracy sportowej. ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ
Wiedza:
1.    Zna regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży (regulamin krajowy
i CTIF), wie, jakie występują dyscypliny, potrafi te dyscypliny omówić.
2.    Zna przynajmniej 3 gry ruchowe i potrafi je przeprowadzić podczas zbiórki drużyny.
3.    Zna kilka popularnych gier sportowych - zabaw zespołowych i indywidualnych, które
można wykorzystać w czasie zbiórek drużyny.
4.    Zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie zbiórek drużyny i w czasie gier
ruchowych oraz ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym.
Umiejętności:
1.    Zorganizował dla członków swojej drużyny bieg patrolowy z konkurencjami przydatnymi
w pracy strażaka (bieg po równoważni, wchodzenie po drabinie, przeskok przez rów,
próby orientacji, itp..).
2.    Potrafi posługiwać się mapą, określić kierunki stron świata za pomocą przedmiotów
terenowych i busoli.
3.    Umie naszkicować plan sytuacyjny miejsca, w którym się znajduje lub plan działań
gaśniczych w terenie.
4.    Pomagał w zaplanowaniu i przygotowaniu wycieczki dla całej drużyny (rowerowej,
pieszej lub biwaku).
5.    Umie planować pracę w drużynie i w sekcji zgodnie z planem pracy drużyny
i regulaminem MDP
Przodownik wyszkolenia pożarniczego. PRZODOWNIK WYSZKOLENIA POŻARNICZEGO
Wiedza:
1.    Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i Związku, regulamin MDP i stopnie
funkcjonariuszy PSP.
2.    Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.
3.    Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.
4.    Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.
5.    Zna zasady prowadzenia działań ratowniczych w natarciu, obronie i osłonie.
Umiejętności:
1.    Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.
2.    Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.
3.    Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego,
w prawidłowym ułożeniu sprzętu w magazynie i na samochodzie bojowym.
4.    Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo pożarniczych dla MDP.
5.    Umie wymienić i omówić rodzaje środków gaśniczych wykorzystywanych do gaszenia
pożarów.
Organizator pracy prewencyjnej. ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ
Wiedza:
1.    Potrafi omówić skutki pożarów oraz ich wpływ na gospodarkę kraju.
2.    Zna przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
na terenach leśnych i w szkole.
3.    Potrafi wymienić oraz omówić przyczyny powstawania pożarów wywołanych przez
dzieci i skutki tych pożarów.
Umiejętności:
1.    Umie posługiwać się i wykorzystywać w pracy z drużyną nowoczesne środki
audiowizualne, np.: komputer, prezentację multimedialną, film.
2.    Wykonał jedną z następujących prac popularyzujących społeczną działalność strażaka
i zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w swojej miejscowości: gazetkę ścienną,
plakat, hasło, wywieszkę, ostrzeżenie itp..
3.    Brał udział w turnieju wiedzy pożarniczej i konkursach plastycznych organizowanych
przez Związek OSP RP i PSP
4.    Przygotował wraz z drużyną wizytę młodszych dzieci w remizie OSP.
5.    Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji środowiskowych OTWP
w szkole lub w MDP
6.    Przygotował plan zbiórki drużyny na temat zapobiegania pożarom i pomagał w jej
przeprowadzeniu.
7.    Wykonał przynajmniej dwie prace graficzne ostrzegające przed skutkami lekceważenia
obowiązujących zasad bezpieczeństwa pożarowego.

OGNIKI 16 - 18 LAT

Strażak - Technik. STRAŻAK TECHNIK
Wiedza:
1.    Zna rodzaje prądownic wodnych i pianowych oraz ich budowę i zastosowanie.
2.    Zna zasady zajmowania stanowiska w przypadku natarcia, obrony i osłony.
3.    Zna wady i zalety powszechnie stosowanych środków gaśniczych (wody, piany, Co2,
proszków gaśniczych).
4.    Wie, jakich materiałów i urządzeń nie można gasić wodą.
5.    Wie, na czym polegają różne rodzaje zaopatrzenia wodnego, umie je opisać.
6.    Wie, do czego służą i jak zastosować: zbieracz, zasysacz liniowy, wysysacz - injektor, turbopompa, lanca gaśnicza.
Umiejętności:
1.    Wziął udział w ćwiczeniach sekcji bojowej w charakterze pomocnika roty i wykazał się
umiejętnością pomagania prądownikowi w operowaniu różnymi prądami wody lub piany.
2.    Umie zastosować różne rodzaje prądów gaśniczych wodnych i pianowych w natarciu
na ognisko pożaru.
3.    Umie prawidłowo budować linie wężowe główne, gaśnicze, zasilające i ssawne.
4.    Umie zebrać wiadomości o stanie zaopatrzenia miejscowości w wodę, ustalić
najdogodniejsze miejsce na ustawienie motopompy oraz wskazać rozmieszczenie
hydrantów.
5.    Umie opisać i przedstawić zastosowanie różnych pomp pożarniczych: autopomp,
motopomp, pomp pływających i szlamowych.
6.    Umie opisać strukturę jednostek występujących w działaniach bojowych: rota, zastęp,
sekcja, pluton w zależności od obsady samochodu bojowego.
Strażak - Mechanik. STRAŻAK MECHANIK
Wiedza:
1.    Zna zasady działania, budowy i obsługi motopompy.
2.    Zna rodzaje węży pożarniczych, ich przeznaczenie i sposoby konserwacji.
3.    Zna wyposażenie węży tłocznych i ssawnych oraz sprzęt do ich obsługi.
4.    Potrafi wymienić środki transportowe używane przez straże pożarne.
5.    Zna rodzaje drabin używanych w pożarnictwie i ich zastosowanie.
Umiejętności:
1.    Przygotował i przeprowadził na zbiórce zajęcia na temat "Rozwój techniki
w pożarnictwie".
2.    Umie prawidłowo przygotować do pracy różnego rodzaju pompy pożarnicze.
3.    Umie opisać zasadę działania pompy pożarniczej w czasie ssania i tłoczenia wody.
4.    Umie pod nadzorem uruchomić autopompę w samochodzie pożarniczym, umie
wskazać właściwe nasady w samochodzie będącym na wyposażeniu OSP.
5.    Umie posługiwać się i rozróżnia numery operacyjne stosowane w łączności radiowej
MSWiA.
6.    Umie nawiązać łączność ze stanowiskiem kierowania za pomocą radiotelefonu
samochodowego i nasobnego.
7.    Pomagał w konserwacji sprzętu pożarniczego w swojej straży.
Strażak - Animator. STRAŻAK ANIMATOR
Wiedza:
1.    Zna zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego spotkań i zajęć świetlicowych z
udziałem dużej ilości uczestników.
2.    Zna i potrafi przedstawić na zbiórce przynajmniej dwa wiersze, skecze, piosenki
lub inne utwory o tematyce związanej z pracą strażaka i popularyzowaniem ochrony
przeciwpożarowej.
3.    Zna zasady prawidłowego przygotowania zbiórek szkoleniowych dla MDP.
4.    Wie, jak w bezpieczny sposób przygotować i przeprowadzić zajęcia terenowe dla sekcji
drużyny.
5.    Wie, jak przebiega proces planowania pracy rocznej w sekcji i drużynie.
6.    Zna zasady funkcjonowania drużyny, zależności służbowe, schemat organizacyjny
i regulamin działalności drużyny.
7.    Zna historię swojej miejscowości i OSP.
Umiejętności:
1.    Przygotował samodzielnie i przeprowadził dyskusję na temat przynajmniej 2 artykułów
ze "Strażaka", "Przeglądu Pożarniczego" lub w inny sposób przeprowadził akcję
popularyzującą czytelnictwo tych pism.
2.    Pomagał w prowadzeniu kroniki OSP lub drużyny, organizowaniu kącika dotyczącego
historii swojej straży i drużyny, przygotowaniu spotkania z członkami OSP.
3.    Przeprowadził na zbiórce, w szkole, na spotkaniu zabawę, zgaduj-zgadulę lub quiz
o tematyce pożarniczej.
4.    Brał udział w opracowywaniu planu pracy drużyny.
5.    Pomagał w przygotowaniu młodszych grup dzieci do OTWP
6.    Wspólnie z drużyną rozpropagował i przeprowadził w przedszkolu lub w szkole konkurs
plastyczny o tematyce pożarniczej.
Strażak - Opiekun. STRAŻAK OPIEKUN
Wiedza:
1.    Potrafi zorganizować dla maluchów przynajmniej dwie zabawy lub gry o tematyce
strażackiej.
2.    Zna i potrafi opowiedzieć przynajmniej trzy gawędy lub opowiadania dla dzieci
o    tematyce pożarniczej.
3.    Zna podstawowe zasady opiekowania się dziećmi i pomagał zajmować się maluchami
podczas wycieczki, biwaku itp.
Umiejętności:
1.    Zorganizował wycieczkę dla dzieci do remizy w "Dniach Ochrony Przeciwpożarowej" lub
z innej okazji i zapoznał ich np. z uzbrojeniem osobistym strażaka.
2.    Pomagał przy budowie lub konserwacji urządzeń znajdujących się na placu gier
1    zabaw, toru saneczkowego, lodowiska w swojej miejscowości.
3.    Zorganizował zajęcia dla dzieci w czasie pozalekcyjnym w remizie lub szkole, ucząc je
aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
4.    Zorganizował rozgrywki sportowe np. z okazji dnia dziecka lub święta strażaka w swojej
miejscowości.
5.    Przygotował ciekawe zajęcia dla drużyny na temat komputerów, korzystania z Internetu
itp.
6.    W porozumieniu z wychowawcą przedszkola lub szkoły przeprowadził z dziećmi
Zabawę - pogadankę o ostrożnym obchodzeniu się z ogniem i skutkami pożarów.
7.    Zapoznał dzieci z młodszych grup z umundurowaniem, odznaczeniami, symbolami
specjalności oraz omówił prace i obowiązki członka MDP OSP (w formie zabawy).
8.    Przedstawił wraz z drużyną dzieciom w formie teatralnej lub innej zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach lub udzielania pierwszej pomocy.
9.    Potrafi przygotować drużynę do udziału w uroczystościach strażackich.

DO POBRANIA - PLIK PDF >>>

wstecz