Eliminacje gminne OTWP 2018.

INFORMACJE O OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" 2021

Uprzejmie informujemy, że został zmieniony termin drugiego etapu OTWP na 18 grudnia 2021 roku.

NAJNOWSZE INFORMACJE O OTWP ONLINE 2021 + REJESTRACJA >>>

 Szanowni Druhowie
Prezesi ZOP ZOSP RP
- wszyscy -

     W załączeniu przesyłamy informację dot.orgazniacji OTWP online przez Zarzad GŁówny ZOSP RP. Bardzo proszę o przekazanie w teren do opiekunów MDP, OSP do jak najszerszego grona.
Zachęcam do udziałi. w załaćzregulamin oraz Uchwała ZG.

Z góry dziękuję, pozdarwiam
Łukasz Łach
Dyrektor ZWOW ZOSP RP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druhna/Druh
Dyrektor ZW OW ZOSPRP
/wszyscy/

Szanowne Druhny i Druhowie,

zwracam się z prośbą o rozpropagowanie poniższych informacji o organizacji tegorocznej edycji OTWP on-line. Ważne by przekazać osobom zainteresowanym udziałem w tegorocznym OTWP fakt organizacji Turnieju on-line oraz zasady uczestnictwa.
Uczestnicy muszą wiedzieć że:

· Turniej zostanie przeprowadzony w terminie 26.11 – 11.12 br.

· Aby wziąć udział w turnieju należy uprzednio zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej. Powinien to uczynić zarówno opiekun jak i uczestnik.

REJESTRACJA

·   Do internetowej platformy edukacyjnej zostanie zaimportowana baza OSP. Opiekun rejestrując się musi w formularzu dokonać wyboru OSP. Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który musi się zarejestrować jako pierwszy.  Uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę rodzica na udział w Turnieju.

·  Etap rejestracji uczestnika kończy się zaakceptowaniem/potwierdzeniem przez opiekuna zgłoszenia uczestnika na internetowej pl patformie edukacyjnej. Uczestnik może wziąć udział w turnieju dopiero po zakończonej rejestracji.
    Już wkrótce będzie otworzona możliwość rejestracji opiekunów i uczestników oraz pobrania wymaganej zgody rodzica. (w przyszłym tygodniu najpóźniej ok. 10 listopada)
   Na stronie Związku zostanie podany odnośnik do rejestracji oraz zostaną przesłane wiadomości do Oddziałów Wojewódzkich z prośbą o rozpropagowanie na Waszych witrynach internetowych.
· Uczestnicy (zawodnicy i opiekunowie) nie muszą być członkami OSP. Jeśli zawodnicy i opiekunowie nie należą do OSP (np. nauczyciele, rodzice) a w danej miejscowości nie ma OSP należy wybrać najbliższą placówkę.

· Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.

· Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

    Datę ELIMINACJI PISEMNYCH i datę FINAŁU USTNEGO ogłosimy wraz z informacją o możliwości rejestracji. Tym czasem prosimy o zapoznanie się z regulaminem OTWP on-line

    Regulamin do pobrania na stronie http://www.zosprp.pl/?q=content/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-edycja-online

Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych

II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

   Turniej zostanie przeprowadzony w terminie 26.11 – 11.12 br.

     Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi - 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych - 0 lub 1 punkt.

    Do kolejnego etapu kwalifikuje się max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.

     Etap drugi to finał przeprowadzony formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie – max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.

    Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej z największą łączną liczbą punktów za odpowiedzi ustne.
    Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Turniej odbywa się pod nadzorem Jury, które powoływane jest przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Zakres tematyczny Turnieju:

· Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.

· Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.

· Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

· Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.

· Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.

· Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

· Ochrona ludności.

· Ochrona środowiska.

· Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

· Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

· Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.

· Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

· Zasady udzielania pierwszej pomocy.

· Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

DO POBRANIA - REGULAMIN >>>

ELIMINACJE OTWP 2001 - 2020

[wstecz]