Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

WZORCOWY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ


I. PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA

1. Na postawie Statutu OSP, zarzšd Ochotniczej Straży Pożarnej może powołać Młodzieżowš Drużynę Pożarniczš (MDP) podejmujšc w tej sprawie stosownš uchwałę.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogš być œrodowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych lub w miejscu zamieszkania. Nadzór merytoryczny nad nimi powinna sprawować najbliższa OSP.
Decyzję w sprawie powołania MDP w szkole podejmuje kierownictwo szkoły w porozumieniu z zarzšdem miejscowej OSP.
Harcerskie Drużyny Pożarnicze (HDP) tworzone sš w ramach struktur organizacyjnych harcerstwa i działajš zgodnie z jego wewnętrznymi przepisami.

2. Drużynę powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnoœciš społecznš na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Drużyna ma prawo używać proporca w formie trójkšta równoramiennego o wymiarach: podstawa 30 cm, wysokoœć 45 cm, wg wzoru okreœlonego przez Radę Drużyny /z uwzględnieniem symboliki pożarniczej/. Walne zebranie OSP może na wniosek Rady Drużyny nadać jej patrona.

3. Do podstawowych zadań MDP, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu “drużynš” należy m.in.:
a) udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na œrodowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
b) podnoszenie wiedzy i umiejętnoœci swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
c) organizowanie działalnoœci kulturalno-oœwiatowej w œrodowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. prowadzenie kšcika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.
d) rozwijanie sprawnoœci fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,
e) podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,
f) działalnoœć wolontariacka.

4. Drużyna stanowi integralnš częœć składowš jednostki OSP i realizuje jej uchwały.

II. CZŁONKOWIE DRUŻYNY, ICH PRAWA I OBOWIĽZKI

1. Do drużyny mogš być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku od 7 do 18 lat posiadajšcy pisemnš zgodę rodziców względnie pełnoprawnego opiekuna na deklaracji członkowskiej /według załšczonego wzoru/.

2. O przyjęciu do drużyny decyduje Rada Drużyny. Decyzja ta podlega akceptacji Zarzšdu OSP.

3. Pełnoprawnym członkiem drużyny staje się kandydat po złożeniu œlubowania.

ŒLUBOWANIE CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

ŒLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej OjczyŸnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarnš pracš w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Œlubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczš, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

4. Członkowie drużyny majš prawo :
a) korzystać z bazy i wszelkich urzšdzeń technicznych OSP /w obecnoœci opiekuna lub osoby uprawnionej/ z zachowaniem zasad bhp,
b) używać umundurowania i odznak organizacyjnych według odrębnego regulaminu,
c) wybierać i być wybieranym do Rady Drużyny,
d) brać udział w zebraniach OSP z głosem doradczym,
e) członkowie MDP powyżej 16 lat mogš być wybierani do władz OSP,
f) do nagród za wyróżniajšcš się pracę w drużynie.

5. Członkowie drużyny sš obowišzani:
a) osišgać dobre wyniki w nauce,
b) wywišzywać się z przyjętych na siebie obowišzków,
c) przestrzegać postanowień Statutu OSP, niniejszego regulaminu oraz uchwał i postanowień zarzšdu OSP,
d) troszczyć się o dobre imię OSP i drużyny oraz przejawiać dbałoœć o powierzony im sprzęt i urzšdzenia,
e) aktywnie uczestniczyć w zbiórkach drużyny i szkoleniu pożarniczym, brać czynny udział w działalnoœci macierzystej OSP.

6. Za wzorowe wykonywanie obowišzków członek drużyny może otrzymać następujšce wyróżnienia:
a) pochwałę dowódcy drużyny,
b) pochwałę w rozkazie naczelnika OSP,
c) pochwałę zarzšdu OSP udzielonš publicznie podczas zebrania,
d) odznakę MDP OSP /zgodnie z regulaminem nadawania odznaczeń i odznak/,
e) list pochwalny lub dyplom nadany przez zarzšd OSP względnie władze Zwišzku OSP RP.

7. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu wobec członka drużyny można stosować następujšce kary:
a) upomnienie udzielone przez dowódcę drużyny,
b) upomnienie w rozkazie naczelnika OSP,
c) zawieszenie w prawach członkowskich,
d) wykluczenie z drużyny.
Kary wymienione w podpunkcie “c” i “d” nakłada Rada Drużyny na wniosek dowódcy i opiekuna. Kary te podlegajš akceptacji zarzšdu OSP.

8. Skreœlenie z listy członków drużyny może nastšpić na własna proœbę członka drużyny lub na żšdanie jego rodziców /pełnoprawnych opiekunów/.

9. O wykluczeniu członka z drużyny zawiadamia się jego rodziców lub pełnoprawnych opiekunów, a w razie potrzeby szkołę.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DRUŻYNY

1. Drużyna stanowi częœć składowš OSP.

2. Zwierzchniš władzš drużyny jest zarzšd OSP. Wyznacza on opiekuna odpowiadajšcego za jej pracę.

3. Przy OSP działa tylko jedna drużyna, liczšca minimum 8 członków. W przypadku większej liczby członków drużyna może być dzielona na sekcje liczšce minimum 4 osoby. W zależnoœci od lokalnych uwarunkowań zarzšd OSP na wniosek opiekuna ustala kryteria podziału drużyny na sekcje:
a) według wieku: maluchy 7 – 11 lat “Iskierki”
                        młodsze 12 – 15 lat “Płomyki”
                        starsze 16 – 18 lat “Ogniki”
b) według płci: chłopięce, dziewczęce, koedukacyjne.

4. W stosunku do drużyn działajšcych w szkołach stosuje się analogiczny podział na sekcje jak w pkt. 3. Decyzję w tym temacie podejmuje kierownictwo szkoły na wniosek opiekuna drużyny z ramienia OSP.

5. W celu właœciwej realizacji zadań drużyna opracowuje roczny plan pracy bioršc za podstawę zadania wynikajšce z niniejszego regulaminu oraz kierunków działania OSP i Zwišzku OSP RP.

6. Pracš drużyny kieruje Rada Drużyny, w której skład wchodzš: dowódca, jego zastępca oraz dowódcy sekcji.

7. Dowódcę drużyny i jego zastępcę wybierajš członkowie drużyny. Wybór podlega akceptacji zarzšdu OSP.

8. Dowódców sekcji powołuje dowódca drużyny /po uzgodnieniu z opiekunem/.

9. Do zadań Rady należy:
a) ustalenie planów działalnoœci drużyny uwzględniajšcych:
- potrzeby œrodowiska,
- doskonalenia umiejętnoœci członków,
- rozwijanie zainteresowań członków drużyny.
a) rozpatrywanie spraw zwišzanych z utrzymaniem porzšdku dyscypliny w drużynie,
b) omawianie wyników działalnoœci drużyny i wniosków przedstawianych władzom OSP w różnych sprawach, w tym dotyczšcych usprawnienia działalnoœci,
c) rozpatrywanie skarg i wniosków członków drużyny, wyrażanie opinii w tych sprawach,
d) poszukiwanie sposobów jak najlepszego wykonania zadań powierzonych drużynie,
e) wypowiadanie się w sprawach organizacyjnych członków drużyny,
f) ustalanie podziału pracy w drużynie i wyrażanie opinii w sprawach, które wymagajš decyzji władz straży,
g) omawianie innych spraw wynikajšcych z działalnoœci drużyny.

10. Rada Drużyny, którš kieruje dowódca drużyny spełnia rolę samorzšdu młodzieżowego.

11. Dowódca drużyny może uczestniczyć w posiedzeniach zarzšdu OSP z głosem doradczym.

12. Do zadań dowódcy drużyny należy w szczególnoœci:
a) reprezentowanie drużyny na zewnštrz,
b) organizowanie pracy drużyny i jej “Rady”,
c) realizowanie zadań zleconych przez zarzšd OSP,
d) przedkładanie podczas zebrania sprawozdawczego OSP sprawozdania z działalnoœci za miniony rok i planu zamierzeń na rok następny,
e) przedkładanie zarzšdowi OSP wniosków o nadanie wyróżnień członkom drużyny.

13. Obowišzkiem dowódcy drużyny jest ukończenie kursu dla dowódców MDP.

14. W zakresie zapobiegania pożarom członkowie drużyny powinni brać udział w pracach propagandowo – uœwiadamiajšcych, polegajšcych na upowszechnianiu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, szczególnie w œrodowisku młodzieżowym, służšc jednoczeœnie własnym przykładem w tym względzie.

15. Członkom drużyny można powierzać takie czynnoœci kontrolne jak: patrolowanie miejscowoœci i terenów leœnych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego, zwracanie uwagi na dzieci pozostawione bez opieki w okresie nasilenia prac polowych.

16. Członkom drużyny nie wolno odbywać ćwiczeń stwarzajšcych zagrożenie dla zdrowia lub wymagajšcych sprawnoœci przekraczajšcych ich fizyczne możliwoœci - zgodnie z zasadami BHP.

17. Członkowie drużyny mogš brać udział w indywidualnych i zespołowych zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych i prowadzonych według odrębnych przepisów.

18. Członkom drużyny zabrania się bezpoœredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaœniczych, natomiast zezwala się na wykonywanie czynnoœci pomocniczych poza terenem akcji, między innymi takich jak:
a) zabezpieczenie obiektu OSP po wyjeŸdzie sekcji do akcji,
b) opieka nad dziećmi,
c) pomoc ludziom poszkodowanym wymagajšcym opieki sanitarno-medycznej,
d) pomoc w przygotowaniu wyżywienia dla uczestników akcji ratowniczo-gaœniczej.

19. Członkowie drużyny podlegajš obowišzkowemu ubezpieczeniu na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami.

20. Drużyny od 7 lat można powołać w przypadku dokonania odpowiednich zmian w Statucie Ochotniczej Straży Pożarnej.

21. Na szczeblu Zarzšdu Gminnego, Powiatowego, Wojewódzkiego można powołać koła opiekunów MDP, które działajš na podstawie odrębnego regulaminu.

22. Drużyna prowadzi dokumentację działalnoœci (ksišżka pracy, kronika).

23. Rozwišzanie drużyny może nastšpić na podstawie uchwały zarzšdu OSP.


                                                                                                 Prezydium Zarzšdu Głównego Zwišzku OSP RP
                                                                                                                   15 grudnia 2000 r.
[wstecz]