SZTANDARY OSP POWIATU BOCHEŃSKIEGO
Przekazanie sztandaru dla OSP w Rozdzielu. Przekazanie sztandaru dla OSP w Moszczenicy.
Uroczyste przekazanie sztandarów dla OSP w Rozdzielu i Moszczenicy.
WSKAZÓWKI CZESŁAWA KOSIBY W SPRAWIE SZTANDARÓW

    Zarząd Główny Związku OSP RP w 2000 roku zatwierdził "Regulamin sztandarów". Zgodnie z nim na głównej stronie (awersie) umieszczony jest Znak Związku OSP RP, a na rewersie - wizerunek św. Floriana. W regulaminie określono kolory, wielkość liter, wymiary oraz obowiązujący wzór. Okazuje się że regulamin swoje, a my swoje. Na awersie haftujemy św. Floriana, na rewersie Znak Związku, zamiast liter koloru srebrnego, litery złote i na odwrót. Wprowadzamy dodatkowe kolory jak choćby zielony, nie bacząc na to, że barwy powinny odpowiadać wzorom podanym w regulaminie. Zamiast św. Floriana umieszczamy na przykład Matkę Boską.
    Skoro patronem strażaków jest św. Florian, to właśnie Jego wizerunek powinien być na sztandarze. Niektóre straże mają swój wizerunek patrona. Nic złego się nie stanie, jeżeli, zgodnie z tradycją OSP, będzie on wyhaftowany. Musi jednak być umieszczony na tle białego krzyża, ponieważ tak nakazuje regulamin.
    Aby pomóc tym wszystkim, którzy będą zamawiać nowe sztandary i ustrzec ich od błędów, podaję kilka wskazówek praktycznych dotyczących wykonania, wręczania, przechowywania, przewożenia sztandaru i chodzenia z nim.

Wykonanie sztandaru

    Zlecając tę czynność żądajmy, aby został wykonany zgodnie z obowiązującym regulaminem. Jeżeli nie spełnia tego warunku, nie odbierajmy go. Zastrzeżmy sobie prawo do tego w umowie wstępnej. Pamiętajmy, że sztandar ma nam służyć całe lata i ma być trwały, a zapłata za jego wykonanie stanowi dla OSP poważny wydatek.
     Zwracajmy również uwagę na drzewce sztandaru. Powinno ono być jednolite, z tym samym ułożeniem słojów w obu częściach, bez sęków, zadziorów. Ważną sprawą jest, aby było idealnie proste. Częstą wadą są nieprawidłowe koluszka, za pomocą których sztandar przypinamy do drzewca. Nie mogą mieć ostrych krawędzi, muszą być mocno wszyte w płat sztandaru i nie mogą się odginać.

Wręczanie i odznaczanie

    Zgodnie ze Statutem Związku (¤ 41 pkt 4) nadawanie sztandarów oddziałom powiatowym i gminnym Związku oraz ochotniczym strażom pożarnym należy do prezydium zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP. Dlaczego zatem sztandary wręczają wojewodowie, burmistrzowie i wójtowie nie będący nawet członkami Związku? Sztandar powinien wręczać prezes ZW ZOSP RP, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona spośród członków prezydium. Niedopuszczalne jest wręczanie sztandaru przez osobę ubraną po cywilnemu lub występującą w letniej koszuli.
    Podobnie jest z odznaczeniem sztandaru OSP. Odznaczenie powinno być wpinane w specjalny uchwyt (kolucho) znajdujący się na wysokości górnego płata sztandaru, wkręcony w drzewce. Sztandar pochylony do prezentacji odznacza się od strony Znaku Związku.
     Odznaki do sztandaru wpinają: w przypadku Złotego Znaku Związku - prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP lub członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, pozostałe odznaki korporacyjne, jak medale "Za zasługi dla pożarnictwa" - prezes zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP lub członek prezydium tego zarządu. To zgodne z kompetencjami oddziałów Związku do nadawania tych odznak. Może wystąpić sytuacja, że prezes zarządu wojewódzkiego Związku jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP. Wówczas on będzie wpinał Złoty Znak Związku do sztandaru.
     Generalnie stosujemy następującą zasadę: zawsze odznakę powinna wpinać osoba pełniąca aktualnie najwyższą funkcję w prezydium najwyższego oddziału. Niedopuszczalne jest zaproszenie do wręczania odznak korporacyjnych Związku osób nie będących członkami Związku. Jeżeli chcemy, by na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz Związku, planujmy ją z rocznym wyprzedzeniem, tak aby była wprowadzona do kalendarza imprez centralnych lub wojewódzkich.

Wprowadzanie i wyprowadzanie

     To jedne z ważniejszych podstawowych czynności. Ich wykonanie świadczy o stopniu wyszkolenia i poziomie OSP. Sztandar powinien być wprowadzany i wyprowadzany z remizy i z pojazdu z szacunkiem i zgodnie z ceremoniałem. Zaniedbanie tego przez OSP świadczy o braku poszanowania zasad dobrego obyczaju i tradycji strażackiej. W praktyce do rzadkości należy wprowadzanie sztandaru, a o jego wyprowadzaniu całkowicie zapomnieliśmy. Obudźmy się z letargu. Wiele zależy od dowódcy, który na rozpoczęcie i na zakończenie uroczystości powinien wydać stosowne komendy, tak aby po ustawieniu pododdziału wprowadzić sztandar, a przed jego rozformowaniem wyprowadzić sztandar do miejsca przechowywania lub przewożenia. Nie kończmy uroczystości komendą: "w tył - rozejść się" stosowaną na zbiórce szkoleniowej. To kompromituje nas wszystkich. Najpierw trzeba zawsze wyprowadzić sztandary.

Przechowywanie

    Sztandar OSP lub oddziału Związku jest symbolem ofiarnego działania na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Należy go chronić i nie oddać nikomu, na wzór tradycji rycerskiej. W związku z tym należy go właściwie przechowywać, najlepiej w specjalnie wykonanej trwale zamykanej gablocie lub szafie. Razem ze sztandarem powinien być przechowywany: akt jego nadania, kronika OSP, szarfa sztandarowego, rękawiczki pocztu itp. Sztandar powinien być rozwinięty (aby "odpoczywał"). Gablota lub szafa powinna być umieszczona w sali tradycji na honorowym miejscu. Należy dbać, aby w pomieszczeniu tym nie było wilgoci, by panowały tam czystość i porządek. Pamiętać o przecieraniu szyb gabloty lub szafy, odkurzaniu i myciu. Aby zabezpieczyć sztandar przed płowieniem, należy go wstawić do gabloty za specjalną szybę, przechowywać w pokrowcu lub za zasłoną.

Przewożenie i transportowanie

    Sztandar musi być przewożony z należytą godnością. Nie możemy dopuścić aby zwinięty, położony pomiędzy nie zawsze czystym sprzętem, lub włożony za siedzeniem, pozostawał bez stałej opieki.
Złożony sztandar powinien trzymać przed sobą sztandarowy w asyście pozostałych członków pocztu. Można go również trzymać poziomo, na kolanach wszystkich członków pocztu. Pojazd oraz jego wnętrze powinny być czyste. Po części oficjalnej uroczystości, sztandar składamy do pokrowca, a pojazd zabezpieczamy przed dostępem osób postronnych.

Skład pocztu sztandarowego

    Udział strażaków w poczcie sztandarowym jest zaszczytem. Każda OSP powinna mieć co najmniej dwa stałe składy pocztu. Aby nadać rangę temu przedsięwzięciu, poza odpowiednim doborem osobowym (dobra postawa, szczupła sylwetka, dopasowany mundur, znajomość musztry, krótkie włosy, zasługi dla OSP, nieskazitelna opinia itp.) walne zebranie OSP powinno podjąć uchwałę w tej sprawie. Poczet powinien przestrzegać postanowień ceremoniału, regulaminu umundurowania, regulaminu sztandarów oraz noszenia odznak. Sztandarowy powinien "czuć" w swoich rękach sztandar.
   Niedopuszczalne jest trzymanie drzewca sztandaru pomiędzy nogami, opieranie się na nim, noszenie 3 szarf, a także szarf brudnych lub nie uprasowanych, z dodatkowymi emblematami OSP, noszenie do płytkich butów koalicyjek, różniących się czapek i mundurów, trzymanie drzewca w postawie "spocznij" w lewej ręce, wychodzenie z pocztu po odbiór odznaczenia, wychodzenie z pocztu na papierosa itp., noszenie przez poczet dodatkowych opasek na rękawach, noszenie hełmu niedopasowanego do rozmiaru głowy, rozmawianie i śmianie się podczas zajmowania miejsca w szyku, niepochylanie sztandaru przy prezentacji, przenoszenie go "na ramieniu" itd. Poczet w żadnym wypadku nie może występować w koszulach letnich.

     Omówiłem tylko niektóre złe nawyki i podałem sposoby ich naprawy. Włączmy się wszyscy w to dzieło. Mamy teraz więcej czasu na szkolenie. Okres zimowo - wiosenny to czas zebrań sprawozdawczych. Nie bójmy się poruszać na nich tych jakże istotnych spraw.
                                                               

Czesław Kosiba  "Strażak" XII.2002 r.

PREZENTUJEMY SZTANDARY JEDNOSTEK OSP POWIATU BOCHEŃSKIEGO
BOCHNIA MIASTO GMINA BOCHNIA GMINA DRWINIA GMINA LIPNICA MUROWANA
GMINA NOWY WIŚNICZ GMINA RZEZAWA GMINA TRZCIANA GMINA ŻEGOCINA
wstecz