SYMBOLE W ZWIĄZKU OSP RP

    Ochotnicze straże pożarne, a także zarządy oddziałów gminnych, powiatowych i wojewódzkich organizują uroczystości, imprezy, zebrania, zjazdy. Obecność sztandaru, umieszczenie znaku i flagi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w miejscach, gdzie odbywają się ważne spotkania, nadaje im wysoką rangę, wprowadza atmosferę oficjalną i dostojną. Stosowanie symboli Związku OSP RP określają przepisy wewnątrzzwiązkowe. Przypomnienie zawartych w nich zasad pomoże uniknąć błędnego ich stosowania.
A.S.

SZTANDARY
    Zarząd Główny Związku OSP RP podjął w 2000 r. uchwałę nr 96/XI/2000 wprowadzającą regulaminy: sztandarów, umundurowania i nadawania odznak i wyróżnień w Związku OSP RP. Zgodnie z postanowieniami regulaminu ze sztandarem występuje się w asyście pocztu sztandarowego podczas:
l uroczystości państwowych,
l uroczystości patriotyczno-religijnych,
l uroczystości strażackich organizowanych zgodnie z ceremoniałem, takich jak:
- uroczysta zbiórka w OSP,
- uroczysty apel,
- poświęcenie i wręczenie sztandaru,
- nadanie odznaczenia ochotniczej straży pożarnej lub oddziałowi Związku,
- ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej,
- jubileusz ochotniczej straży pożarnej,
- pożegnanie strażaków (zaprzestanie działalności),
- pożegnanie sztandaru (w przypadku wprowadzenia nowego wzoru sztandaru),
- zdawanie i obejmowanie funkcji w ochotniczej straży pożarnej,
- wizyty w ochotniczej straży pożarnej,
- pogrzeb ze strażacką asystą honorową,
- najważniejszych wydarzeń związanych ze statutową działalnością OSP i oddziałów Związku, a mianowicie: na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w OSP oraz na zjazdach oddziałów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także na zjazdach krajowych Związku OSP RP.

ZNAK ZWIĄZKU
    Zarząd Główny w 2000 r. przyjął uchwałę nr 97/XI/2000, która wprowadziła wzór znaku oraz flagi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady stosowania tych symboli określa "Ceremoniał w ochotniczych strażach pożarnych" przyjęty przez Zarząd Główny ZOSP RP również w tym samym roku uchwałą nr 98/XI/2000.

   Znak Związku występuje na:
- Sztandarach OSP i oddziałów Związku,
- Fladze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Jako odznaczenie korporacyjne pod nazwą Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Jako element dekoracji podczas uroczystości w ochotniczych strażach pożarnych i uroczystości wewnątrzzwiązkowych,
- Na wydawnictwach służących zaspokojeniu potrzeb Związku OSP RP i OSP, jak: miesięcznik "Strażak", opracowania historyczne, opracowania okazjonalne, foldery (wydania obcojęzyczne), poradniki metodyczne, czołówki filmów, strona internetowa Związku OSP RP, płyty CD z materiałami do użytku wewnątrzorganizacyjnego,
- Na drukach organizacyjnych: papier firmowy, legitymacje członków władz Związku, dyplomy, akty nadania, zaświadczenia (np. ukończenia kursu), koperty wykorzystywane w korespondencji oficjalnej.
   Zachowanie godności Znaku Związku wymaga rozważnego używania tego symbolu, by nie dewaluować jego znaczenia i rangi.

FLAGA ZWIĄZKU
używana jest przez członków Związku, czyli OSP i oddziały Związku OSP RP podczas:
- uroczystości państwowych i strażackich.
- uroczystości i wydarzeń przewidzianych ceremoniałem strażackim:
- uroczystego apelu ochotniczej straży pożarnej - podnosi się ją na maszt (jako maszt może służyć drabina mechaniczna),
- wręczania sztandaru OSP lub oddziałom Związku,
- przekazania do użytku strażnicy,
- przekazania do użytku samochodu pożarniczego,
- uroczystości związanych z jubileuszami OSP,
- pożegnania strażaków odchodzących ze służby,
- zdawania i obejmowania funkcji w ochotniczej straży pożarnej,
- oficjalnych wizyt w ochotniczych strażach pożarnych,
- pogrzebów osób wybitnie zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej lub osób, które zginęły przy pożarach i innych klęskach żywiołowych, bądź w trakcie wykonywania obowiązków służbowych; trumnę zmarłego okrywa się flag, zdejmuje się j^ przed ustawieniem trumny nad grobem i przekazuje rodzinie,
- dla oddania szacunku zmarłym strażakom podnosi się flagę z kirem żałobnym.
- Wydarzeń związanych z działalnością statutową OSP i Związku OSP RP:
- zjazdy krajowe Związku OSP RP,
- zjazdy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP,
- zjazdy oddziałów powiatowych ZOSP RP,
- zjazdy oddziałów gminnych ZOSP RP,
- zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP,
- posiedzenia:
- Zarządu Głównego ZOSP RP,
- zarządów oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP,
- zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP,
- zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP,
- zebrania sprawozdawcze w OSP,
- uroczystości o charakterze programowym:
- festiwale, przeglądy dorobku artystycznego, zawody sportowo-pożarnicze, obozy młodzieżowe, turnieje, seminaria, szkolenia, narady,
- dla oznakowania obiektów OSP (strażnice, remizy) i siedzib władz Związku OSP RP.

LOGO

    Logo jest znakiem graficznym Związku OSP RP. Zgodnie z uchwałą nr 2/II/2002 Zarządu Głównego wzór znaku graficznego może być umieszczany na dokumentach i przedmiotach związanych z działalnością Związku OSP RP i zrzeszonych w nim członków. Dotyczy to głównie:
- Przedmiotów użytkowych, jak: koszulki, dresy, ręczniki, plecaki, torby.
- Przedmiotów reklamowych, jak: foldery, kalendarze, plakietki np. z obozów, przegl^dów, imprez, koperty (do użytku wewnętrznego), wizytówki, puchary, karty pocztowe, długopisy, notatniki.
- W innych przypadkach, na przykład: na samochodach, na remizach, na stronie internetowej, na papierze korespondencyjnym, na zaproszeniach.

Opracowanie: Hanna Polak

wstecz